Mobile top bar text

Начало

20 години НДЕФ

Здравейте,

Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) е основан през октомври 1995 година. Фондът управлява средства предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суап сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу Природа”.

Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България.

Роля и функции на НДЕФ

Отговаря за подбора и одобрението на проекти за финансиране;

Сключва договори с бенефициентите на проекти след тяхното одобрение;

Осъществява мониторинг на тяхното изпълнение.

Новини

Програми

ДЕТАЙЛНА КАРТА

Финансирани проекти

EcoFund-NGIS-pin@2x Национална схема за зелени инвестиции
EcoFund-TEMP-pin@2x
Инвестиционна Програма за Климата
EcoFund-DFE-pin@2x ПРОГРАМА ДЪЛГ СРЕЩУ ОКОЛНА СРЕДА
EcoFund-PAF-pin@2x Фонд Защитени територии
Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again