Инвестиционна Програма за климата – енергийна ефективност

Актуално

Инвестиционна Програма за Климата (ИПК) е най-новата програма на НДЕФ с принос към ограничаване изменението на климата. Тя е своеобразно продължение на Националната Схема за Зелени Инвестиции (НСЗИ).

По решение на Управителния съвет на НДЕФ от 30 юни 2017 г., бяха одобрени са и тринадесет проекта за подобряване на енергийната ефективност на сгради, поканени да внесат формуляри преди Решението за временно спиране разглеждането на такива проекти. Всички те ще изчакат да бъдат поканени за предварителен контрол след приемане на новите правила на програмата и осигуряване на необходимите финансови средства за нея.

НДЕФ стартира поредица от срещи и анализи, насочени към стартиране изпълнението на пилотни проекти за подобряване на енергийната ефективност чрез комбиниране на грант с други източници на финансиране. Чрез комбинирано финансиране ще се изпълняват проекти за няколко типа обекти – за улично осветление, лечебни заведения и големи държавни и общински обекти.

Процес

ИПК следва добрите практики за прозрачност. Одобрението на всеки проект се осъществява на две основни фази.

Фаза 1

Предварителен подбор на проекти чрез прилагането на предварително обявени задължителни изисквания за съответствие

Едно ниво на одобрение
КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

 

Фаза 2

Оценка и класиране на проекти по предварително обявени изисквания за кандидатстване, методика и критерии за оценка и подбор

Първо ниво на одобрение
КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

Второ ниво на одобрение
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ