Mobile top bar text

Пилотна програма за възстановяване на околната среда

EcoFund-PPER-pin@2x
УВОД

Пилотната програма за възстановяване на околната среда (ППВОС) има за цел елиминиране на значителното екологично замърсяване от Медодобивния комбинат (МДК) в Пирдоп, който е в експлоатация от 1957 г.

След закупуването на МДК от белгийската металургична групировка Юнион Миниер, като част от приватизационната сделка и в сътрудничество със Световната банка, бе изготвена Програма за възстановяване на околната среда.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
Да намали екологичния риск, причинен от минали замърсявания в МДК;
Да внесе технологични екологосъобразни подобрения;
Да улесни приватизацията на МДК чрез намаляване на загрижеността и несигурността на стратегическия инвеститор по отношение на отговорност, свързана с околната среда.
ПРОГРАМАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ЧАСТИ

Част A Спешно отстраняване на непосредствената опасност и Част B Ликвидиране на минали екологични щети.

ФИНАНСИРАНЕТО Е ОСИГУРЕНО ОТ
НДЕФ чрез безвъзмездно финансиране на стойност 3,3 млн. щ.д. за купуване на оборудване по Част А (успешно завършена през м. ноември 1999г.);
Заем на Правителството на Република България от Световната банка на стойност 16 млн. щ.д.;
Правителството на България с безвъзмездно финансиране на стойност 5,7 млн. щ.д. ;

 

На основата на споразумения по изпълнението , съответно за Част А (подписано на 27 март 1998г.) и Част Б (от м. юли 1998г.) Юнион Миниер Пирдоп Мед (UMPC) е изпълнителната агенция по програмата, а НДЕФ, по силата на подписано Агентско споразумение между МОСВ като представител на Правителството на България и НДЕФ, е координатор на Програмата.

С принос 3,3 млн. щ.д. от НДЕФ, Програмата е най-мащабният проект и съответно най-голямото постижение на Фонда в една от четирите му приоритетни области. Ангажиментите му на агент по координацията на Част Б на програмата включват широка гама отговорности, сред които:

  • Проучване и изготвяне на експертни оценки на техническите решения;
  • Разглеждане и одобряване на технически спецификации;
  • Разглеждане и одобряване на тръжни документи;
  • Разглеждане и одобряване на проектодоговори с изпълнители и доставчици;
  • Проучване, контрол и одобряване на извършени дейности;
  • Изготвяне и предоставяне на доклади за напредъка на изпълнението, предназначени за Надзорния съвет по програмата и за Световната банка;
  • Изготвяне и изпращане в банката на искания за теглене на суми от заемната сметка.
Сътрудничеството между Световната банка и НДЕФ по програмата има подчертано положителен ефект и за двете страни, което обяснява и силната подкрепа, която Банката оказва на Фонда.
Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again