Mobile top bar text

Фонд Защитени територии

EcoFund-PAF-pin@2x

В момента не се приемат проектни предложения по програмата!

УВОД

Фонд “Защитени територии” (ФЗТ) е създаден като специализиран вътрешен фонд на 5 октомври 2004 г. с решение на Управителния съвет на Националния Доверителен Екофонд в съответствие с Правилника за работа на НДЕФ.

СТРАТЕГИЯ

Стратегията на Фонд “Защитени територии” е създадена с участието на представители на всички заинтересовани страни – Правителството на Република България, международните донори в сферата на природозащитата, потенциалните получатели на финансиране – администрации на защитени територии, общини, неправителствени организации, други партньори. Финансовата и експертна подкрепа беше осигурена от Американската агенция за международно развитие, Правителството на Конфедерация Швейцария и Глобалния екологичен фонд чрез Световната банка.

МИСИЯ

Мисията на Фонда е да подпомага опазването на ландшафта, естествените местообитания и биологичното разнообразие в защитените територии на България, в съответствие с националната политика за опазване на биологичното разнообразие чрез устойчиво финансиране, допълващо бюджетните разходи на правителството и съфинансирането от донорски проекти за защитените територии.

УПРАВЛЕНИЕ

Стратегията на Фонд “Защитени територии” предвижда възможности средствата, които се набират, да бъдат управлявани по два начина:

A

Като доверителен фонд, в който се използват само доходите, получавани от инвестиране на средствата, за да се осигури неизчерпаем източник на финансиране за българските защитени територии.

Б

Като изчерпващ се фонд, в който постъпват средства и се насочват директно за финансиране на конкретни проекти за защитените територии.

ПРИОРИТЕТИ

Фонд Защитени Територии финансира следните дейности:

1

Директни природозащитни дейности в защитените територии

.

2

Развитие и рехабилитация на инфраструктурата в защитените територии

.

3

Развитие и управление на защитените територии

.

4

Устойчиво икономическо развитие в и около защитените територии

.

5

Комуникации и обучение във връзка с опазването и използването на защитените територии

.

Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again