Mobile top bar text

За нас

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е основан през м. октомври 1995 г. Фондът управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”.

Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България.

 

НДЕФ функционира и се ръководи от следните правни документи:

Роля и функции на НДЕФ:

  • Отговаря за подбора и одобрението на проекти за финансиране;
  • Сключва договори с бенефициентите на проекти след тяхното одобрение;
  • Осъществява мониторинг на тяхното изпълнение.

До момента във Фонда се управляват пет програми:

Дейността на НДЕФ е оценявана от независими експерти два пъти

НСЗИ доклад 1

ДОКЛАД за резултатите от Първото споразумение за продажба на Предписани емисионни единици

НСЗИ доклад 2

ДОКЛАД за резултатите от Второто споразумение за продажба на Предписани емисионни единици

СТРУКТУРА

Дейността на Националния доверителен екофонд се ръководи от три основни органа.

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) в сътрудничество с Консултативния съвет (КС) определят стратегията и политиката на фонда, критериите за избор на проекти и взема крайното решение за финансиране на проекти, препоръчани от Изпълнителното бюро (ИБ). УС представя годишни доклади за дейността на Фонда пред Министерски съвет на Република България чрез Министерството на околната среда и водите (МОСВ). УС се състои от седем членове: председател, двама заместник-председатели и четирима членове. Председателят се назначава от Министерски съвет след консултации с Консултативния съвет и има петгодишен мандат. Един от заместник-председателите е заместник-министър на околната среда и водите. Останалите членове на УС са заместник-министри на Министерството на финансите и на Министерството на икономиката и енергетиката, представители на Българската академия на науките, на Сдружението на общините в Република България и неправителствените организации в сферата на опазването на околната среда.

Консултативен съвет

Консултативният съвет се състои от представители на чуждестранни правителства или неправителствени организации, които имат финансов принос или по друг начин дават съществена подкрепа за дейностите на Фонда. Членовете на КС могат да преглеждат, оценяват и дават писмени становища по проектите, предложени за финансиране от Фонда, както и имат право да участват в заседанията на УС. Те имат право на вето върху проекти, които са финансирани с техни средства.

Изпълнително бюро

Изпълнителното бюро на Фонда отговаря на неговото ежедневно функциониране. Основното сред много задължения е участието на Фонда в управлението на проектния цикъл във всичките му аспекти, включващи: маркетинг на приоритетите и изискванията на Фонда; взаимодействие с потенциални и реални вносители на проекти; набиране, приемане и предлагане на финансиране за проекти; сключване на договори за финансиране на избраните проекти; мониторинг и оценка на изпълнението на проектите. ИБ организира и дава принос към заседанията на УС и най-общо отговаря за изпълнение на решенията на УС и КС. ИБ също така съставя годишните бюджети на Фонда, редовно докладва пред УС за състоянието на финансите на Фонда и в много от случаите го представлява пред други институции. ИБ се ръководи от директор и се състои от три отдела: Финансов и икономически отдел, Технически отдел (проекти) и Отдел за управление и координация.

Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again