Mobile top bar text

Приоритети на НДЕФ за 2017 г.

Приоритети на НДЕФ за 2017 г.

По решение на Управителния съвет на НДЕФ от 24 януари 2017 г., наред с изпълнението на пилотната схема за минерални води и схемата за насърчаване използването на електромобили за 2017г., ще започне и преразглеждането на проекти за подобряване на енергийната ефективност на лечебни заведения чрез субсидия на принципа на de minimis.

НДЕФ стартира поредица от срещи и анализи, насочени към стартиране изпълнението на пилотни проекти за подобряване на енергийната ефективност чрез комбиниране на грант с други източници на финансиране. Чрез комбинирано финансиране ще се изпълняват проекти за няколко типа обекти – за улично осветление, лечебни заведения и големи държавни и общински обекти.

Предстои и актуализация на условията по Инвестиционна програма за климата (ИПК), поради което временно се отлага разглеждането на проектни предложения за енергийна ефективност по програмата.

Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again