Адаптация към климатичните промени в градска среда – Какво направихме и какво предстои

На 1 ноември 2022 г. Министърът на околната среда и водите откри Националната конференция на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“. За нас мерките за адаптация към климатичните промени в градска среда са много важни, тъй като чрез тях ще успеем да намалим нашата уязвимост при бедствия – да спасим човешки животи, да опазим инфраструктурата в населените места, да съхраним богатото биологично разнообразие на българската природа“ – с тези думи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова приветства участниците.

От година и половина осем общини в България в партньорство с Националния доверителен екофонд, Норвежката асоциация на местните и регионалните власти и Западно-норвежкия изследователски институт работят по анализа на своите политики в областта на адаптация към климатичните промени в градска среда и вече достигнаха до решения за прилагане на пилотни мерки.

Това са първи мерки в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени в градска среда. Отчетени са и са анализирани заплахите и рисковете за всяко от осемте населени места и така е направен изборът на мерки, чието изпълнение ще стартира. Общините са: (по азбучен ред) Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора.

След като напредна в определянето на подходящи конкретни мерки за преодоляване на ефекта на градския топлинен остров или на градските наводнения след обилни валежи, или предпазване от активиращите се свлачища, общият експертен екип на осемте общини се насочва към обсъждане на възможности за усъвършенстване на законодателството и на образователните програми.

Именно това беше и целта на конференцията – да се представи пред широк кръг заинтересовани страни философията и практическото изпълнение на проекта до момента, както и да се положи началото на обсъждане на основни теми, свързани с политиките и законодателството в областта на адаптация към климатичните промени.

„България имаше възможността да заимства опита на страната с най-добри постижения по пътя към климатична неутралност – Норвегия. Усилията за синхронизиране на дейностите за адаптация към климатичните промени с дейностите за опазване на биологичното разнообразие и постигане на социална справедливост – в тази нова за нас сфера, която можем да бъдем пионери в нашето партньорство с норвежката страна“, каза министър Карамфилова.

„С тази инициатива заедно с нашите партньори прокарваме нова вълна на будителство – тази на грижата за природата, водата, въздуха и всички жизненоважни компоненти на околната среда“, каза Пенка Моллова-Смоленова, председател на управителния съвет на НДЕФ.

Конференцията се провежда в рамките на проект на Националния доверителен екофонд, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство. Присъстваха представители на норвежките партньори в проекта, министерства и агенции, общински администрации, Националното сдружение на общините в Република България, на професионалната общност на архитектите, строителите, ландшафтните архитекти, главни архитекти на общини, висши и средни учебни заведения, неправителствени организации, изпълняващи дейности за климата.