Адаптация към климатичните промени в градска среда – Какво направихме и какво предстои

На 1 ноември 2022 г. в 10:30 ч. в хотел „Астра“ в гр. София Министърът на околната среда и водите госпожа Росица Карамфилова ще открие Националната конференция на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

От година и половина осем общини в България в партньорство с Националния доверителен екофонд, Норвежката асоциация на местните и регионалните власти и Западно-норвежкия изследователски институт работят по анализа на своите политики в областта на адаптация към климатичните промени в градска среда и вече достигнаха до решения за прилагане на пилотни мерки.

Това са първи мерки в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени в градска среда. Отчетени са и са анализирани заплахите и рисковете за всяко от осемте населени места и така е направен изборът на мерки, чието изпълнение ще стартира. Общините са: (по азбучен ред) Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора. Те са избрани за партньори по проекта на базата на класация на най-рисковите места според доклада за градска среда, изготвен при съставянето на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени.

След като напредна в определянето на подходящи конкретни мерки за преодоляване на ефекта на градския топлинен остров или на градските наводнения след обилни валежи, или предпазване от активиращите се свлачища, общият експертен екип на осемте общини се насочва към обсъждане на възможности за усъвършенстване на законодателството и на образователните програми.

Именно това е и целта на конференцията – да се представи пред широк кръг заинтересовани страни философията и практическото изпълнение на проекта до момента, както и да се положи началото на обсъждане на основни теми, свързани с политиките и законодателството в областта на адаптация към климатичните промени.

Участници в събитието ще бъдат представители на: Програмния оператор на програмата, норвежките партньори в проекта, министерства и агенции, общински администрации, Националното сдружение на общините в Република България, на професионалната общност на архитектите, строителите, ландшафтните архитекти, главни архитекти на общини, висши и средни учебни заведения, неправителствени организации, изпълняващи дейности за климата.

Конференцията се провежда в рамките на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство.