Бъдещето на финансовите инструменти за устойчива енергия

Представители на екипа на Националния доверителен екофонд взеха участие в заключителната конференция по проект „BeSmart“. Тя се проведе на 24.04.2024 г. в к.к. Чифлика.  Фокусът на събитието беше насочен към бъдещото развитие на финансовите инструменти за енергийна ефективност и устойчива енергия. В събитието взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Световна банка, Национален доверителен ЕкоФонд, Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ), Фонд ФЛАГ, както и представители на публичните и местни органи, браншовите организации, асоциации и сдружения, и граждани с интереси в сферата на устойчивата енергия.

Форумът даде възможност за открит диалог и обмен на идеи за бъдещето на финансовите инструменти за устойчива енергия. Освен, че бяха споделени част от основните препоръки за развитието на финансовата система, на конференцията бяха представени и нови финансови инструменти, в т.ч. на Световната банка за финансиране на енергийна ефективност в жилищния сграден фонд и на Фонд Флаг – ФЛАГ – Финансов инструмент за преход към чиста енергия (FLAG FICET). Представяния бяха направени и от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници и Националния доверителен екофонд.

Ключово значение имаше изложението на г-жа К. Георгиева (НДЕФ), което беше фокусирано върху необходимостта, финансиращите институции да използват ясни критерии/показатели за ефективно управление на енергията при взимането на решение за финансова подкрепа за общински обекти. В контекста на изложението беше представен проектът на НДЕФ за създаване на модел на общинските служби енергиен мениджър и професионалната подготовка на кадрите в тях.