Защита на личните данни

 1. Общи положения

В съответствие с изискванията на чл. 37,§ 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 в НДЕФ е назначено Длъжностно лице по защитата на обработваните лични данни.

 1. Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:

Национален Доверителен Екофонд

Седалище и адрес на управление:

бул. “Шипченски проход“ № 67Б, гр.София - 1574

Данни за кореспонденция:

бул. “Шипченски проход“ № 67Б, гр.София - 1574

Телефон:

02 / 973 36 37; 973 38 16; 973 38 12

e-mail:

ecofund@ecofund-bg.org

 1. Координати за връзка с длъжностното лице за защита на личните данни

Данни за кореспонденция:                                                                                  

бул. “Шипченски проход“ №67Б, гр.София - 1574

Телефон:                              

02/973 36 37
  E-mail:                                                                                                                          dpo@ecofund-bg.org
   
 1. Правно основание за обработването на лични данни

Като юридическо лице, възникнало по силата на закона, НДЕФ осъществява дейностите, предвидени в Закона за опазване на околната среда, Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд, приета с ПМС № 96 от 10.05.2004 г., и други нормативни актове, регламентиращи прилаганите от него схеми за подпомагане.

НДЕФ е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и е вписан в поддържания от Комисията за защита на личните данни Регистър съгласно удостоверение № 295112.

 1. Принципи за защита на личните данни
 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • Ограничение на целите
 • Свеждане на данните до минимум
 • Точност
 • Ограничение на съхранението
 • Цялостност и поверителност
 • Отчетност
 1. Цели на събирането, обработването и съхраняването, за които са преназначени личните данни;

 НДЕФ обработва лични данни във връзка със своята дейност и определя целите и средствата за обработването им в зависимост от изискванията, заложени в Оперативните ръководства по Програмите, прилагани от Фонда. В този случай НДЕФ действа като администратор на лични данни.

 1. Права на субектите на лични данни

             Всеки, който предоставя личните си данни, има следните права:

 • Да даде изрично съгласие или несъгласие за обработване на личните му данни;
 • Да получи информация за обработването на личните си данни;
 • Да получи достъп до съхраняваните му лични данни
 • Да поиска неправилните, неточните или непълните лични данни да бъдат коригирани;
 • Да поиска личните данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или ако обработването им е незаконно;
 • Да възрази срещу обработването на лични му данни на основания, свързани с конкретна ситуация;
 • Да поиска ограничаване на обработването на личните си данни в конкретни случаи;
 • Да получи личните си данни в пригоден за машинно четене формат и да ги изпраща на друг администратор („преносимост на данните“);
 • Да поиска решенията, основаващи се на автоматизирано обработване и са въз основа на личните данни на притежателя им и които значително засягат субекта, да бъдат направени от физически лица, а не само от компютри. Също така притежателят им има право в този случай да изрази личната си гледна точка и да оспори решението.
 1. Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Данни за кореспонденция:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Телефон:

02 9153 518

Web site:

www.cpdp.bg

E-mail:

kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg