Въпроси и отговори към продецура за конкурентен подбор на три пилотни общини по проект MEMS

 

 1. В случай на одобрение на заявлението, какви ще бъдат условията и ангажиментите на общината за реализацията на системата за управление на енергията?

 

Отговор:Подробности за изискванията при прилагане на системата за управление на енергията (СУЕ)  може да се намерят на следния линк: http://www.eneffect.bg/images/upload/123/Manual_FINAL_BG.pdf

 

 1. Внедряването на модел за енергиен мениджмънт за обществени сгради и улично осветление, ангажира ли общината за внедряване и поддържане на стандарт ISO 50001? Или ще бъде направен само модел, който да предхожда едно бъдещо внедряване на стандарта?

 

Отговор: При пилотното прилагане на модела в съответните общини ще бъде подготвен и приложен работещ модел на системата за управление на енергията, отговарящ на изискванията на стандарта. Този модел може да предхожда евентуално бъдещо внедряване на стандарта при желание от съответната община.

 

 1. Изпълнението на „Система за енергиен мениджмънт“ включва ли разработване/закупуване на софтуер за следене и управление на енергийните системи и ако да, това задължава ли общината да разполага със структура, която да следи и управлява системата?

 

Отговор:Изпълнението на „Система за енергиен мениджмънт“ не включва подобни дейности.  Прилагането на системата ще е свързано с използването на  безплатна он-лайн платформа разработена от водещия партньор по проекта  – ЕнЕфект.

 

 1. Има ли изискване за устойчивост на проекта?

 

Отговор: До приключване на МЕМС – 03.2022 г. След това продължение на прилагане на системата ще е по желание на пилотната община в случай, че я счита за полезна и ефективна.

 

 

 1. Необходимо ли е сградите и системите за улично и парково осветление, които подадем в нашето заявление да имат изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност?

 

Отговор: Не е необходимо, за включените в заявлението сгради и улично осветление да са приложени мерки за енергийна ефективност.

 


Разяснения относно изискванията за допустимост, посочени в Поканата – раздел “Б.2. Всяка от категориите общини по т. Б.1. се оценяват по методика, включваща:

– Оценка на минималните изисквания за допустимост:

 • Действаща актуална към момента на кандидатстване програма за ЕЕ;
 • Действащи актуални към момента на кандидатстване краткосрочна програма за ВЕИ.
 • Действащи актуални към момента на кандидатстване дългосрочна програма за ВЕИ.“

 

Въпрос:

 1. Допустими кандидати ли са общини, които имат действащи програми за ВЕИ и ЕЕ до 2020 г. (включително) и са в процес на разработване на програми за следващия период (2021- 2030), които предстои да бъдат завършени в рамките на 2021 г.?
 2. В случай, че общини в гореописаната хипотеза са допустими, необходимо ли е да бъдат предоставени допълнителни документи/доказателства, че програмите за периода 2021-2030 г. са в процес на разработване?

 

Отговор:

 1. Общини, които имат действащи програми за ВЕИ и ЕЕ до 2020 г. (включително) и са в процес на разработване на програми за следващия период (2021- 2030) и същите ще бъдат разработени в рамките на 2021 г. са допустими за участие в Процедурата за конкурентен подбор.
 2. С оглед доказване на допустимостта им, както и с цел проверка на заявените обстоятелства, свързани с текущото разработването на програмите за ВЕИ и ЕЕ за периода 2021-2030 г. следва да бъдат представени копия от договорите, с които е възложено изпълнението на описаната дейност.