В динамична дискусия експерти анализират възможностите за усъвършенстване на практиките, оказващи влияние върху адаптацията към климатичните промени

На 22 и 23 ноември в София се проведоха две от предвидените три фикус-групи по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП).

Участие взеха експерти от партниращите общини, от екипа на НДЕФ, преподаватели от УАСГ и НБУ, представители на професионални сдружения, министерства, НПО. 

Едната беше посветена на тема: Усъвършенстване на местните политики (устройство на територията, строителство, озеленяване, местно самоуправление).

Да се въведат ли зелените покриви и зелените фасади като изисквания в новото строителство, градските управи как да налагат светли цветове за покривите и фасадите на сградите, как да се прави избор на растителните видове при озеленяване на градските пространства, да отпечатваме ли запечатаните с асфалт и плочници терени в градовете – тези и още важни теми бяха обект на оживените дискусии. 

Втората фокус-група беше посветена на тема: Образование – необходими промени за подготовка на специалисти и създаване на капацитет в изпълнители

Необходимо ли е да има отделна специалност (адаптация към климатични промени) или да се включват в съответните предмети към съществуващи специалности, да се приеме като промяна във формалното образование или да остане като неформално образование, каква образователна форма да се ползва за да се повиши експертността на експертите, текущо заети с проблематиката, включително в общинските администрации, форми на стажове в общините за студентите и други теми за образованието бяха включени в дискусиите.

Предстои анализ на съдържанието на проведените  обсъждания и подготовка за третата фокус-група, в която да се съставят предложения към администрацията за въвеждане на конкретни административни и ако се налага, правни регулации.