Енергийни мениджъри в общините ще бъдат лидерите на енергийния преход на местно ниво

Съвместен семинар на българския Национален доверителен екофонд (НДЕФ) и Румънската мрежа на енергийните градове (OER)

Експерти и ръководители от български и румънски общини обсъдиха на 5 и 6 декември бъдещата роля на общинските енергийни мениджъри и каналите за комуникация с централната власт.

Представители на съответните министерства, национални агенции и професионални неправителствени организации от двете страни също участваха активно в дискусиите.

Целта на семинара беше да се разработи моделът, който да позволи на общините в двете страни да изпълняват успешно ролята си на енергийни мениджъри на местно ниво и по този начин да допринесат за националните цели в областта на климата.
Беше представена ситуацията в двете страни, както и добрите практики от Германия.

Освен преглед на ситуацията в България, бяха проведени интервюта с общински енергийни мениджъри, както и бяха демонстрирани два налични аналитични интернет базирани инструмента за бъдещото функциониране на услугите за енергиен мениджмънт в общините.

Румънските партньори в своите презентации се фокусираха върху бариерите и възможните решения и действия за подобряване на комуникацията между местно и национално ниво, както и върху необходимостта от идентифициране и конкретизиране на критериите за мерки за енергийна ефективност.

И за двете страни има необходимост от актуализиране на законодателството, предприемане на мерки за подобряване на професионалните умения на общинската администрация и фокусиране върху инструментите и механизмите за изпълнение на възложените роли за управление на общинската енергия.

Следващите стъпки на екипа от експерти на партньорите по проекта включват обучение на българските пилотни общини и пилотно внедряване на създадения модел с проследяване на приложимостта му в практиката. Румънският екип ще работи върху набора от критерии и дизайна и тестването на най-ефективните канали за комуникация между местно и национално ниво.

След една година в двете страни ще се проведат обществени консултации, за да се генерира одобрение на създадените модели от професионалната общност и заинтересованите страни в двете страни. На заключителните конференции ще присъстват представители на страните партньори, за да се разпространят резултатите и да се въведе прилагането на двата модела в останалите общини.

Семинарът е част от проекта MENERGERS – Служби енергиен мениджър в общините, подкрепен от програмата EUKI на Федералното министерство на икономиката и климата на Република Германия.