Започва изпълнението на нов образователен проект за пестене на енергия в училищата

Проектът се изпълнява в България от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) като част от широка европейска инициатива, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Германия. В проекта „Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво (Bridging European and Local Climate Action (BEACON = ФАР)  участват образователни институции от Чехия, Румъния, България и Германия, а в други дейности за обмяна на опит между общини участват също и Гърция, Полша и Португалия. Директният партньор на НДЕФ за дейностите в България е берлинският Независим институт по околна среда (UfU), с които в предходните две години беше изпълнена пилотната фаза на тази широка инициатива. Проектът ще обхване три учебни години.

Две са най-важните цели на проекта в България:

  • постигане на промяна в поведението на учениците и учителите към намаляване на потреблението на енергия в училищните сгради
  • създаване на модел за стимулиране и мотивиране на българските общини и училища за намаляване потреблението на енергия в училищата

В проекта на този етап участват 15 общински училища от три общини – Велико Търново, Район Люлин в София, Павел баня и Самоков, в които НДЕФ финансира мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Информация за опита в България: В предходен пилотен проект, изпълняван от НДЕФ,  вече участваха по две училища от район „Люлин“ в София и от община Самоков. Както пилотният, така и настоящият проекти се изпълняват по модел на инициативата 50/50, която е разпространена в много европейски страни. Нейната идея е половината от спестените пари за енергия в резултат на промененото поведението на учениците и учителите да остава за училището, а другата половина – за общината. В тези страни финансирането на всички дейности в училищата е от общините. В България има разлика – училищата имат делегиран бюджет. Така че, цялата икономия остава за тях. Ще е необходимо сега да оформим модел, по който тази икономия да се реинвестира в образование за климат и енергия.

Другата разлика между моделите на прилагане на проекта е, че в другите страни с учениците работят външни експерти – от неправителствени организации. За България НДЕФ предложи и се прие с учениците да работят техните учители.

Основните дейности в 15 училища в България са:

  • Обучение на учителите – провежда се от партньорите от берлинския Независим институт по околна среда (UfU);
  • Енергийни обиколки на училището за идентифициране на възможностите за пестене на енергия и информация за енергопотреблението в предходни години – тази седмица се провежда демонстрационна обиколка, след което ще се проведе във всичките 15 училища;
  • Сформиране на енергийни екипи – форми на извънкласна работа за учениците;
  • Работа на енергийните екипи и отчитане на резултатите и публичност – членовете на тези екипи поемат инициативата и въвличат всичките си учители и ученици към промяна на поведението за пестене на енергия;
  • Обмяна на опит между училищата от страните, участващи в проекта.

За целите на работата НДЕФ осигурява измервателни уреди, материали за работа, ресурси за участие в срещи и семинари, ресурси за покриване на допълнителните часове на учителите, ръководещи енергийните екипи.

С цел да се осигури възможността създадените капацитет и умения у учениците и учителите да се запазят като постоянен начин за ползване на сградите и формиране на трайни разбирания и навици у младите хора, НДЕФ ще подпомогне финансово през първите три години екипите на училищата. След тези три години би трябвало работата да продължи със спестените средства.

Измервателните уреди ще останат собственост на училището, учителите вече ще са обучени, ще е важно да се намери механизмът за стимулиране на учителите и на непедагогическия персонал да се грижи за сградата си и в бъдеще.

Първите събития на проекта са:

Обучение за учители на 23 от 10.30 ч. и 24 октомври 2018 г. в Парк хотел Москва в София

Демонстрационна енергийна обиколка на 25 октомври от 9.30 часа в Основно училище „Петко Славейков“ във Велико Търново

Първа работна среща на заинтересованите страни на 26 октомври от 9.00 часа в 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ в Район Люлин в София.

Паралелно с работата в училищата НДЕФ ще координира процес на анализи и обсъждания с всички заинтересовани страни с цел уточняване на модел за стимулиране и мотивиране на постоянно действаща програма за пестене на енергия във всички  български училища. Именно този процес стартира в третото събитие на седмицата.