Конкурс за Директор на Изпълнителното бюро на НДЕФ

О Б Я В А

 

НАЦИОНАЛНИЯТ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД

гр. София, бул. “Шипченски проход” 67 Б, https://ecofund-bg.org

На основание чл.18,ал.1 от Наредбата за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд (приета с ПМС № 96 от 10.05.2004 г., обн.  ДВ, бр. 41 от 18.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 81 от 30.09.2014 г., в сила от 30.09.2014 г.; изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.; доп., бр. 47 от 05.06.2018 г.) и Решение на УС на НДЕФ.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на Изпълнителното бюро на НДЕФ

Изисквания към квалификацията

 • Висше образование, най-малко образователна степен магистър по обществени, естествени  или технически науки;
 • Най-малко 10 години професионален опит;
 • Най-малко 10 г. опит в областта на разработване на проекти, управление на проекти, оценка на проекти;
 • Най-малко 10 г. опит при работа с общини, национални и регионални структури на администрацията, НПО, бизнес и други заинтересовани страни;
 • Най-малко 10 години опит при работа с международни институции в сферата на финансиране на околната среда;
 • Опит в координиране и/или управление на международни проекти и/или програми;
 • Подходящо за позицията обучение и специализации, в т.ч. международни, дава предимство на кандидата;
 • Познаване на проблемите по опазване на околната среда в България;
 • Владеене на английски език в отлична степен;
 • Отлични компютърни умения;
 • Отлични комуникативни умения.

Основни задължения

 • Ръководи Изпълнителното бюро в съответствие с Наредбата за устройството и дейността на НДЕФ;
 • Ръководи разработването на изискванията и процедурите за избор и управление на проектите, финансирани от НДЕФ;
 • Отговаря за предлагането на проекти и за разходването на средства от НДЕФ;
 • Отчита редовно дейността на Изпълнителното бюро пред Управителния съвет и Консултативния съвет на НДЕФ;
 • Осъществява комуникацията с български и международни партньори на НДЕФ, с международни финансови институции, купувачите на Въглеродни емисии, МОСВ, МФ, МЕ и др.;
 • Подготвя заседанията на УС и на КС;
 • Контролира избора, подготовката и изпълнението на проектите в съответствие с приетите критерии и насоки за работа;
 • Координира и ръководи избора на консултанти, ръководи изготвянето на работните задания за индивидуалните задачи и осъществява надзор върху работата на наетите консултанти;
 • Осигурява ефективно и разумно използване на всички фондове и активи в съответствие с добрия опит и практиката в тази област;
 • Разработва годишни планове на Изпълнителното бюро, включително набиране на средства и стратегии за извършване на услуги, които се разглеждат и приемат от Управителния съвет;
 • Оторизира всички разходи на Изпълнителното бюро и подписва всички документи, имащи отношение към изпълнение на неговите задължения;
 • Осигурява необходимата информация и навременната й обработка за предоставяне на Консултативния съвет и Управителния съвет на Фонда;
 • Представя за одобряване от УС проектите на бюджети на НДЕФ;
 • Представя за одобряване от УС годишните отчети за изпълнението на бюджетите
 • Възлага извършването на експертизи, услуги и други дейности във връзка с функционирането и дейността на НДЕФ;
 • Предлага за утвърждаване от УС щатното разписание на ИБ и назначава и освобождава служителите на ИБ;
 • Присъства на заседанията на УС;
 • Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Наредбата за дейността и устройството на НДЕФ.

Изисквани документи

 • Мотивационно писмо;
 • Подробна професионална автобиография;
 • Дипломи за образование;
 • Документи, доказващи съответствието с изискванията към квалификацията;
 • Референции.

Документите се представят най-късно до 24.01.2024  г. по електронна поща на адрес konkurs.ecofund@ecofund-bg.org

Необходимо е да се посочат имейл адрес и телефон за връзка с кандидата.

Кандидатите, отговарящи на всички изисквания към квалификацията, ще бъдат поканени на интервю с комисия на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

Въпроси могат да се задават до 12.01.2024 г. на същия имейл адрес. Въпросите и отговорите ще бъдат изпращани до всички кандидати.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на НДЕФ – https://ecofund-bg.org