Конкурс за Директор на Изпълнителното бюро на НДЕФ

НДЕФ обявява конкурс за длъжността на Директор на ИБ.

Изисквания към квалификацията

 • Висше образование, най-малко степен магистър по естествени науки, или технически науки, или обществени науки;
 • Най-малко 10 години професионален опит в сферата на финансиране на дейности по устойчиво развитие;
 • Най-малко 10 г. управленски опит;
 • Най-малко 5 г. опит за работа с общини, национални и регионални структури на администрацията, НПО, бизнес и други заинтересовани страни;
 • Владеене на английски език в отлична степен;
 • Отлични компютърни умения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Познаване на нормативната база, свързана с дейността на НДЕФ.

Основни задължения

 • Ръководи Изпълнителното бюро в съответствие с Наредбата за устройството и дейността на НДЕФ, общата стратегия и политика, утвърдени от УС;
 • Ръководи разработването на изискванията и процедурите за избор и управление на проектите, финансирани от НДЕФ;
 • Отговаря за предлагането на проекти и за разходването на средства от НДЕФ;
 • Отчита се редовно за дейността на Изпълнителното бюро пред Управителния съвет и Консултативния съвет на Доверителния екофонд;
 • Осъществява комуникация с български и международни партньори на НДЕФ;
 • Подготвя заседанията на УС и на КС;
 • Контролира избора, подготовката и изпълнението на екологичните проекти в съответствие с приетите критерии и насоки за работа;
 • Координира и ръководи избора на консултанти, подготвя работните задания за индивидуалните задачи и осъществява надзор върху работата на наетите консултанти;
 • Осигурява ефективно и целево използване на всички фондове и активи в съответствие с добрия опит и практиката в тази област;
 • Разработва годишни планове на Изпълнителното бюро, включително набиране на средства и стратегии за извършване на услуги, които се разглеждат и приемат от Управителния съвет;
 • Оторизира всички разходи на Изпълнителното бюро и подписва всички документи, имащи отношение към изпълнение на неговите задължения;
 • Осигурява необходимата информация и навременната й обработка за предоставяне на Консултативния съвет и Управителния съвет на Фонда;
 • Представя за одобряване от УС проектите на план и бюджет на НДЕФ;
 • Представя за одобряване от УС годишните отчети за изпълнението на плана и бюджета;
 • Възлага извършването на експертизи, услуги и други дейности във връзка с функционирането и дейността на НДЕФ;
 • Предлага за утвърждаване от УС щатното разписание на ИБ и назначава и освобождава служителите на ИБ;
 • Присъства на заседанията на УС;
 • Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Наредбата за дейността и устройството на НДЕФ.

Изисквани документи:

 • Подробна професионална автобиография;
 • Дипломи за образование;
 • Документи, доказващи съответствието с изискванията към квалификацията;
 • Референции (ако има такива).

Документите се представят най-късно до 17.00 ч. на 29 август 2018 г. в Националния доверителен екофонд, гр. София, бул.“Шипченски проход” № 67 Б.

Кандидатите, отговарящи на всички изисквания към квалификацията, ще бъдат поканени на интервю с комисия на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

 

Обявата е публикувана и на www.karieri.bg