Одобрен проект на Споразумение между Република България и Република Малта

На 29 март 2017г. Министерски съвет одобри проект на Споразумение за прехвърляне на годишно разпределено количество емисии (Annual Emissions Allocations – AEAs) между Република България и Република Малта. Решението е на основание на Закона за ограничаване изменениено на климата и доклад от Министъра на околната среда и водите. С него се утвърждава управлението на постъпленията от споразумението да се изпълнява от Националния Доверителен Еко Фонд за дейности по смекчаване и адаптация към изменението на климата, утвърдени от Управителния съвет на фонда.