Мими Праматарова

Най-ярката звезда на небосклона на природозащитата в България.

 

Мими Праматарова е родена на 4 юни 1956 г. в Благоевград.

Завършва гимназия през 1974 г. в родния си град. Като ученичка участва активно в кръжоците по биология в гимназията. От 1976 до 1981 година следва биология в биологическия факултет на Софийския университет. Специализира екология и опазване на растителността и флората.

Участва в Научноизследователската ботаническа студентска експедиция “Странджа – Сакар 1977 – 1979 г.” Събрани, обработени и предадени са около 5000 хербарни листа. От Научноизследователската ботаническа студентска експедиция “Източна Стара планина” – 1980-1981 г. са събрани и предадени 2500 хербарни листа. От двете експедиции са направени представителни колекции за Природонаучен Музей, Бургас.

От 1981 до 1990 г. работи като биолог в Национален парк “Пирин. През тези години Мими Праматарова създва и оставя изключително богат хербарий за Националния парк, който и до сега се поддържа и е в основата на информацията за управлението на парка. Остават и десетки нейни тетрадки и дневници, съдържащи изключително ценна информация за биоразнообразието на парка. Голяма част от тази информация е в основата на дисертационни трудове за парк “Пирин”, с което Мими дава своя съществен принос и за развитието на ботаническата наука в България.

От 1990 до 1996 година Мими работи като главен експерт по биологичното разнообразие в Районната инспекция по околна среда Благоевград. Тя е известна със своята последователност при прилагане на принципите и законодателството в сферата на природозащитата. Участва активно при подготовката и обявяването на Национален парк “Рила”.

От 1996 година до края на живота си Мими Праматарова е първият директор на Национален парк “Рила”. Може да се каже, че тя понесе на раменете си цялата тежест за създаването на институцията, на екипа, и за създаването и приемането на първия План за управление на парка.

Като Директор на Национален парк “Рила” Мими Праматарова твърдо поема всяка новаторска идея, разбира и се стреми към прилагане на най-съвременните принципи на природозащитата и модели за управление на защитените територии. Също в този период тя истински и в дълбочина разбира и най-важното – да приложи непоколебимо принципа за широко участие при управление на парка. Вместо в конфликт с противниците, тя поема по стръмния път на привличане на партньори и печелене на поддръжници. В тази си работа тя истински увлича своите колеги и става пример и за управителите на други защитени територии.

С изключителната си любов и енергия Мими Праматарова се отдава на работата с деца. Хиляди са децата, които тя е заразила с неподправената си любов към природата.

Изключителна в своите познания и умения в областта на природозащитата, тя винаги има смелостта да бъде първа и да посрещне и осъществи всяка нова идея. Гледа надалече в бъдещето и е сигурна в успеха на новото.

Кристално чиста в делата и помислите си, в чисто човешки план, Мими Праматарова е забележителен, верен приятел, жизнерадостна, силна, ярка във всичките си изяви!