Напомняне за покана за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт

Уважаеми представители на българските местни власти,

Напомняме Ви, че във връзка с изпълнение на дейност A. II. 1 „Подбор на три пилотни общини за внедряване на Система за енергиен мениджмънт“ по проект „Общински системи за енергиен мениджмънт в подкрепа на финансирането на дейности в областта на климата и енергията на местно равнище“, финансиран от Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative – EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) имат отправена покана за набиране на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт.

 

Допустими кандидати до процедурата за конкурентен подбор на три пилотни общини за внедряване на Система за енергиен мениджмънт в обекти общинска собственост са следните категории  общини на Р. България:

 

Малка община с население до 15 000 жители;

Средна община с население между 15 000 и 100 000 жители;

Голяма община с население над 100 000 жители.

Набирането на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор е с краен срок за приемане на документи 22.01.2021 г.

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани на следния линк.