Националният доверителен екофонд с подкрепата на своите партньори от Германия в рамките на Европейската инициатива за климата (EUKI) разширява инициативата за климата и пестене на енергия в българските училища.

Инициативата за пестене на енергия в българските училища продължава тези дни с няколко събития. Тя започна още през 2015 година, но истинското си развитие има през тази учебна година.
На 13 и 14 ноември 2019 г. съответно във Велико Търново и София се провеждат поредните работни срещи за споделяне на опит от работата на ученическите енергийни екипи под ръководството на обучените учители. Тези форми на извънкласна работа не само дават знания и опит на учениците по темата климатични промени и пестене на енергия, но и реално допринасят за реализирането на значими спестявания на енергия и съответен финансов ресурс за училищата.
В двете работни срещи участваха директори на общо повече от тридесет училища и детски градини от общините София, Самоков, Велико Търново, Габрово, Полски Тръмбеш и Павел баня. Представители на Министерството на образованието и науката и неговите регионални поделения, както и националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти взеха активно участие. В обсъжданията своя принос дадоха и съответните представители на шестте общински администрации и на регионалните органи на Министерството на здравеопазването.
Ясно се очертаха възможностите и необходимите стъпки за разширяване на инициативата, за начините за мотивиране на общините и училищата и за възможностите за взаимодействие между секторите околна среда и образование на национално ниво за изпълнение на политиките за климатичните промени.