Националният доверителен екофонд участва в Дискусионния форум „Кметовете говорят“

Националният доверителен екофонд участва в Дискусионния форум „Кметовете говорят“, който се проведе на 10 и 11 юли 2023 г. в Габрово.

Представителят на фонда Камелия Георгиева се включи в дискусията по отношение на пропуските в образователната система и невъзможността да се осигурят кадри за качествено изпълнение на проектите, което беше отчетено като огромен проблем и на местно, и на национално равнище. Представен беше проектът на НДЕФ за създаване на модел на общинските служби енергиен мениджър и професионалната подготовка на кадрите в тях. НДЕФ е партньор и по проекта БИСМАРТ – Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност по програма Хоризонт 2020.

Централната тема на форума бяха инструментите за внедряване на иновациите за устойчива енергия, както и интегрираният план в областта на енергията и климата.

Ангелина Бонева, заместник министър на регионалното развитие и благоустраийството сподели виждането си, че местните власти са реалните носители на трансформацията, а общините са винаги на преден план, когато посрещаме все по-честите икономически и енергийни кризи. Според нея диалогът за многостепенно управление все още не е проведен, като е необходимо да бъдат дефинирани ясни отговорности и ясни инструменти, с които местните власти да реализират все повече и по-качествени проекти.

Таня Христова, кмет на община Габрово и домакин на срещата, изтъкна ключовата роля на общините, от които се очаква да вземат пряко участие в постигането на националните цели, но не получават техническа подкрепа за изпълнение на комплексни проекти, а все още липсващата финансовата децентрализация не позволява изграждането на местен капацитет.

Важна част от проблема е непостоянството и липсата на устойчиво финансиране на политиките за енергийна ефективност, потвърди и изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев.

Според Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Енефект, кампанийността на програмите и насочването на огромен публичен ресурс към ограничен брой бенефициенти води до изкривяване на пазара и навлизане на некоректни консултантски и строителни практики. Решението е създаването на постоянно действащ механизъм, който да комбинира субсидиите с облекчени кредити, да мобилизира доставчиците на услуги и да посреща търсенето от страна на собствениците във всеки един момент.

В края на форума той изрази своята увереност, че с това издание на форума се привличат нови съмишленици от всички сектори към 96-те общини подписали декларацията на миналогодишния форум. Той обяви, че се открива постоянен национален форум за сътрудничество в разработването на Националния план в областта на енергетиката и климата и обеща, че разговорите в тази посока няма да спрат до тук.