НДЕФ в сътрудничество с Фонд ФЛАГ за осигуряване на съфинансиране за проекти за енергийна ефективност на общински училища и детски градини

Фонд ФЛАГ подкрепя бенефициерите по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) на НДЕФ, като може да осигури задължителното съфинансиране от 30% за разходите за енергоспестяващи мерки (ЕСМ), както и финансиране за други допълващи дейности по одобрените проекти (надзори и контроли, друго СМР извън ЕЕ, други интегрални разходи за реализацията на проекта).

Допустими кандидати за заем от ФЛАГ са общините, собственици на обектите (училища и детски градини), които могат да поемат дълг от ФЛАГ с Решение на Общинския съвет за осигуряване на съфинансиране, включително в случаите, в които кандидат пред НДЕФ е училище или детска градина.

Финансовата подкрепа ще бъде по линия на иновативния финансов инструмент FLAG-FICET, разработен по програма LIFE, и насочен към насърчаване на проекти за преход към чиста енергия на публичните власти чрез комбинация на заемни средства, грантове и техническа помощ.

Въпроси по отношение осигуряване на допълващото финансиране от Фонд ФЛАГ може да се задават на: office@flag-bg.com

Проект FLAG – Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ – Финансов инструмент за преход към чиста енергия) има за цел да подпомогне общините в България в подготовката им за посрещане на предизвикателствата в областта на смекчаването и адаптирането към изменението на климата през следващото десетилетие чрез инвестиции в енергийна ефективност и чиста енергия.  Проектът е одобрен за финансиране по програма LIFE, схема LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments.