Нова инициатива в сферата на управление на отпадъците по програма LIFE

Националният доверителен екофонд стартира нова инициатива в сферата на управление на отпадъците. Одобрена бе концепция за интегриран проект „Към ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика“ по програма LIFE на Европейската комисия.

Водещ в проекта е НДЕФ, а останалите партньори са Министерство на околната среда и водите в лицето на Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ и общините, на чиито територии ще се изпълняват дейностите.

Основната цел на проекта е да допринесе за изпълнение на мерките от Националния план на Република България за управление на отпадъците до 2020г., както и за разработването, възприемането и оптимизирането на изпълнението на следващия план.

Проектът ще има пряк принос към прилагането на концепцията за кръговата икономика. С изпълнението му ще се постигне въвеждането на технология за рециклиране, повторно използване и извличане на вторични суровини от битови отпадъци в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство, което да доведе до благоприятно влияние както върху околната среда, така и върху икономиката и човешкото благополучие.

Понастоящем НДЕФ и Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ от МОСВ са в процес на разработване на пълно проектно предложение, чийто краен срок за подаване е 19 април 2018г.