Нова покана за набиране на проекти по инвестиционна програма за климата – електромобили

За десети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по схемата започва от 11 април 2022 г . За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните и подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електрически провозни средства e в размер на:
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1;
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове) категория М1 или N1;
– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.
Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 11.04.2022 г. и е с краен срок на приемане на документи 31.05.2022 г.