Нова покана за набиране на проекти по Инвестиционна програма за климата, схема „Енергийна ефективност“ (ИПК, СЕЕ)

01.09.2023 година

Във връзка с изпълнение на План за Дейността на НДЕФ през 2023 година, решение на Управителния съвет от 22 август 2023 година и в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за ограничаване изменението на климата, Националният доверителен екофонд отправя покана за представяне на проекти за финансиране по Инвестиционната програма за климата, Схема „Енергийна ефективност“.

Набирането на формуляри за кандидатстване по Схема „Енергийна ефективност“ започва от 01.09.2023 година и е с краен срок на приемане на документи 31.01.2024 година.

Допустимите бенефициенти, начина за кандидатстване, размера на субсидията и вида на проектите, подлежащите на финансиране са описани в Поканата и Указанията към нея.

Всички документи, необходими за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи, към Инвестиционна програма за климата, Схема „Енергийна ефективност“ на сайта на НДЕФ (https://ecofund-bg.org)