Нова покана за набиране на проекти по Инвестиционна програма „Минерални води“

01.09.2023 година

Във връзка с изпълнение на План за Дейността на НДЕФ през 2023 година, решение на Управителния съвет от 22 август 2023 година и в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за ограничаване изменението на климата, Националният доверителен екофонд отправя покана към общините в Република България за представяне на проекти за финансиране по Инвестиционната програма „Минерални води“ (ИПМВ).

Набирането на формуляри за кандидатстване по ИПМВ започва от 01.09.2023 година и е с краен срок на приемане на документи 31.01.2024 година.

Начинът за кандидатстване, размера на субсидията и вида на проектите, подлежащите на финансиране са описани в Поканата и Указанията към нея.

Всички документи, необходими за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи, към Инвестиционната програма „Минерални води“ на сайта на НДЕФ (https://ecofund-bg.org)