Нова покана № 13 по Схема „Електромобили“

01.09.2023 година

Нова Покана № 13 по Схема „Електромобили“ – За тринадесети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана за набиране на формуляри за кандидатстване по Схема “електромобили“ в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на формуляри за кандидатстване по Схема „Електромобили“ започва от 01.09.2023 година и е с краен срок на приемане на документи 02.10.2023 година.

За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните й подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Начинът за кандидатстване, размера на субсидията и вида (категорията) на подлежащите на финансиране електрически превозни средства са описани в Поканата и Указанията към нея.

Всички документи, необходими за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи, към Инвестиционна програма за климата – електромобили на сайта на НДЕФ (https://ecofund-bg.org)