Нови покани за набиране на проекти

В съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, § 4 от Преходните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата и с решение на УС на НДЕФ от 06.04.2022 г. за пренасочване на средства от постъпилите приходи от продажби на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг по реда на Наредба №1 от 04.03.2015 г. Националният доверителен екофонд отправя нова покана за набиране на проекти за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 03.10.2022 г. и е с краен срок на приемане на документи 04.11.2022 г.


По решение на Управителния съвет в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за ограничаване изменението на климата, Националният доверителен екофонд отправя покана към общините в Република България за представяне на проекти за финансиране по Инвестиционната програма Минерални води.

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 03.10.2022 г. и е с краен срок на приемане на документи 05.12.2022 г.


В съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, § 4 от Преходните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата и Решение на МС № 175 от 29.03.2017 г. Националният доверителен екофонд отправя покана за набиране на проекти за финансиране чрез Програма “Микропроекти за климата“ (ПМПК).

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 03.10.2022 г. и е с краен срок на приемане на документи 05.12.2022 г.