Обучение за партньорите по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

От 7 до 9 декември 2021 г. се провежда първото обучение за партньорските общини по проекта, финансиран в рамките на Програма Опазване на околната среда и климатичните промени, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Водеща роля в проекта има Националният доверителен екофонд. Партньор от страната донор е Норвежката асоциация на регионалните и местните власти (KS). Партньори са и осем български общини –  Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, София.

Обучението се провежда онлайн. В него участват целите експертни екипи на осемте партньорски общини по проекта.

Целта на обучението