Покана за набиране на проекти в рамките на Програма “Микропроекти за климата“ (ПМПК)

На своето заседание от 12 февруари 2020 година Управителният съвет на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) одобри актуализирано Оперативно ръководство на Програма “Микропроекти за климата“ (ПМПК).

Във връзка с решение на УС на НДЕФ от същото заседание, НДЕФ отправя покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК. Набирането и оценката на проектни предложения по ПМПК  ще се осъществява в съответствие с актуализираните правила на Програмата. За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК.

Документи