Покана за набиране на проекти по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ).

С решение на Управителния съвет от 23.02.2023 година, в съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, чл. 57 от Закона за ограничаване изменението на климата и във връзка с изпълнението на разпоредбите на Споразумение за продажба на Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations  – AEAs) между Република България и Федерална република Германия и Решениe на МС № 814/21.10.2022 г., Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя  Покана за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор за финансиране по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ).

Поканата за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор е с определен срок за кандидатстване от 28.02.2023 до 17ч. на 30.06.2023 г.

Безвъзмездната финансова помощ по Поканата е за финансиране на мерки за енергийна ефективност в  общински училища и детски градини. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проекти възлиза на 6 300 000,00 лева.

Интензитетът на подпомагане за един проект за финансиране на мерки за енергийна ефективност в общински училища и детски градини е до до 70% от общата стойност на инвестиционните разходи за енергоспестяващи мерки (ЕСМ), но не повече от 420 000 лева.

Попълнените Формуляри за кандидатстване, ведно с придружаващите ги документи се подават по реда и начина определен в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма ЕЕОУДГ.

Основни цели и принципи на функциониране на Подпрограма ЕЕОУДГ са следните:

  • Целево разходване на средства за мерки за енергийна ефективност и икономия на енергия в общинските училища и детски градини;
  • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията по проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове в т.ч. постигане на спестявания от всички одобрени проекти от 1170 тона CO2/година (или 35 100 тона за живота на всички одобрени проекти от 30 години);
  • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията по проекта, свързана с изпълнението на пакет от енергоспестяващи мерки, който  води до достигане на нормативно определения минимален или по-висок клас на енергопотребление за съответния тип сграда.
  • Даване на приоритет на проекти, които в избраният пакет от мерки за енергийна ефективност, отчитат и топлинният коефициент на ефективност при оползотворяване на топлината на отработения въздух (ефективност на рекуперация на топлината).

По-подробна информация за параметрите на проектите, етапите на кандидатстване, оценката и реализацията на проектите са представени в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) и Приложенията към тях.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Правилата за финансиране до 10 работни дни преди крайният срок за подаване на Формуляри за кандидатстване. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: ecofund@ecofund-bg.org. Разясненията се дават в срок до 5 работни дни по отношение на Правилата за финансиране и се публикуват на официалния сайт на НДЕФ и са задължителни за всички кандидати.