Покана за проектни предложения за подобряване на енергийната ефективност на общински училища и детски градини

С решение на Управителния съвет от 26.03.2024 година, в съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, чл. 57 от Закона за ограничаване изменението на климата и във връзка с изпълнението на разпоредбите на Споразумение за продажба на Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations  – AEAs) между Република България и Федерална република Германия и Решениe на МС № 814/21.10.2022 г., Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя  Покана за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор за финансиране по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ).

Поканата за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор е с определен срок за кандидатстване от 10.04.2024 до 17 ч. на 10.07.2024 г.

Безвъзмездната финансова помощ по Поканата е за финансиране на мерки за енергийна ефективност в  общински училища и детски градини.

Интензитетът на подпомагане за един проект за финансиране на мерки за енергийна ефективност в общински училища и детски градини е до 70% от общата стойност на инвестиционните разходи за енергоспестяващи мерки (ЕСМ).

Попълнените Формуляри за кандидатстване, ведно с придружаващите ги документи се подават по реда и начина определен в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма ЕЕОУДГ.

Информация за начина на кандидатстване, оценка, реализация и отчитане на проектите е представена в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) и Приложенията към тях, публикувани ТУК.

На 18 април 2024 г. от 15.00 часа НДЕФ ще проведе виртуално информационно събитие, за което можете да направите РЕГИСТРАЦИЯ. Един ден преди събитието ще получите линк за включване в събитието.

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Правилата за финансиране до 30 юни 2024 г. само на електронната поща: ecofund@ecofund-bg.org . Отговорите ще се публикуват до пет дни след получаването им на сайта на НДЕФ.