Представяне на Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ в тематична конференция „Политики за климатична неутралност в България“

На 17 май 2023 г. Националният доверителен екофонд представи концепцията и изпълнението на Проект финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП) в един от работните панели на тематична конференция под надслов „Политики за климатична неутралност в България“ .

WWF проведе тази конференция с участието на специалисти по климата от сферите на политиката, енергетиката, природозащитата, ресорните институции, синдикални организации и горските стопанства. В рамките на четири тематични панела, последвани от оживени дискусии, участниците обсъдиха редица съществени аспекти на Зелената сделка, включително и приетия пакет от политики на ЕС „Подготвени за цел 55“.

Първият панел на конференцията беше посветен на затрудненията около енергийния преход в България и възможностите и сроковете за постигане на енергийна неутралност. Вторият акцентира върху все по-актуалните въпроси на енергийната бедност и връзката между климатичната и социалната справедливост.

В рамките на последните два панела експертите обсъдиха политиките за адаптация към климатичните промени, примери за тяхното прилагане и ключовата роля на природно-базираните решения в цялостния процес. 

В единият от тях представянето на Камелия Георгиева от НДЕФ за извървяния път към реализацията на конкретните инвестиционни мерки с изпълнение на синьо-зелена инфраструктура в осем големи града на България предизвика изключителен интерес и дискусия сред участниците. Този интерес дойде от факта, че мерките са планирани на базата на професионално планиран процес на анализ и избор на мерките и всички те са допринасят за адаптация към ефекта на градския топлинен остров, градските свлачища или наводнения в резултат на климатичните промени в градовете Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора.