Приоритети на НДЕФ за 2017 г.

По решение на Управителния съвет на НДЕФ от 24 януари 2017 г., наред с изпълнението на пилотната схема за минерални води и схемата за насърчаване използването на електромобили за 2017г., ще започне и преразглеждането на проекти за подобряване на енергийната ефективност на лечебни заведения чрез субсидия на принципа на de minimis.

НДЕФ стартира поредица от срещи и анализи, насочени към стартиране изпълнението на пилотни проекти за подобряване на енергийната ефективност чрез комбиниране на грант с други източници на финансиране. Чрез комбинирано финансиране ще се изпълняват проекти за няколко типа обекти – за улично осветление, лечебни заведения и големи държавни и общински обекти.

Предстои и актуализация на условията по Инвестиционна програма за климата (ИПК), поради което временно се отлага разглеждането на проектни предложения за енергийна ефективност по програмата.