Проведено заседание на УС на НДЕФ

На 3 октомври 2017г. се проведе заседание на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

Прието е актуализирано Оперативно ръководство на Инвестиционна програма за климата (ИПК). Цялото оперативно ръководство с всички приложения към него ще бъдат публикувани на 9 октомври 2017 г.

Съгласно одобреното от УС на НДЕФ актуализирано Оперативно ръководство, въвежда се обявяване на покани за подаване на проектни предложения с определен срок за кандидатстване. В тази връзка от 4 октомври 2017 година се спира приемането на Заявления за проявен интерес за финансиране на проекти за енергийна ефективност до обявяването на първата покана.

Всички решения на УС относно начина на изпълнение и финансиране на проектите, които вече са на различни етапи на изпълнение или предстои да бъдат оценявани, ще бъдат оповестени при публикуване на актуализираното Оперативно ръководство на 9 октомври 2017 г.