Проведено заседание на УС на НДЕФ

На заседанието си от 30 юни 2017 г. Управителният съвет на Националния доверителен екофонд прие няколко решения, свързани с изпълнението на актуалните програми на фонда.

Одобрени са 8 проекта на общини за закупуване на общо 12 електрически превозни средства. Взето е също решение да се публикува нова покана по тази схема, по която НДЕФ да приема проекти до 2 октомври 2017. Разширен е списъкът на допустимите за финансиране видове електрически превозни средства.

В рамките на приетия приоритет и заделен за целта бюджет за 2017 г. за пилотно прилагане на схеми за комбинирано финансиране УС одобри финансиране до 25%, но не повече от 800 000 лева, за проекта на община Габрово за подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление. Проектът ще бъде изпълнен с договор с гарантиран резултат. По тази схема НДЕФ работи в партньорство с екип на техническа помощ на Европейската банка за възстановяване и развитие, за което предстои подписване на Споразумение за сътрудничество.

Одобрени са и тринадесет проекта за подобряване на енергийната ефективност на сгради, поканени да внесат формуляри преди Решението за временно спиране разглеждането на такива проекти. Всички те ще изчакат да бъдат поканени за предварителен контрол след приемане на новите правила на програмата и осигуряване на необходимите финансови средства за нея.

Управителният съвет одобри и заключителните доклади за пет завършени проекта по Инвестиционна програма за климата, които са одитирани от независим одитор.

Продължава и обсъждането на новите правила за финансиране на проекти по Инвестиционна програма за климата, чрез които да се подобри ефективността на програмата.