Профил на купувача

Избор на одитор на Национален доверителен екофонд за финансовите 2018 и 2019 години

Отварянето на ценовите оферти по процедура за избор на изпълнител за одиторски услуги ще се проведе на 14.11.2018г от 13:30 часа в офиса на НДЕФ на бул. Шипченски проход 67 Б.

Обществени поръчки преди 2015
Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Национален доверителен екофонд при възлагане на дейностите по одобрените проекти, финансирани от ранните търгове на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ)
Предоставяне на юридически услуги на Национален доверителен екофонд при изпълнение на дейността му
Избор на одитор на Национален доверителен екофонд за финансовите 2015, 2016 и 2017 години

Отварянето на ценовите оферти по процедура за избор на изпълнител за одиторски услуги ще се проведе на 21 октомври от 16:30 часа в офиса на НДЕФ на бул. Шипченски проход 67 Б.

Публична покана: Разработване на национална схема в подкрепа на общините за ефективно използване на ресурсите от минерална вода