Стартира изпълнението на дейностите за адаптация към климатичните промени в Пловдив

На бул. „Марица – юг“ в непосредствена близост до моста на „Герджика“ в Пловдив започна изпълнението на дейност по „Дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура, в следствие на интензивни валежи, чрез екологично комплексно решение, изпълнявана от Община Пловдив по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“, съвместно още седем български общини и водещ партньор Националния доверителен екофонд (НДЕФ). 

Пилотният инвестиционен проект на Община Пловдив представлява – дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура, в следствие на интензивни валежи, чрез екологично комплексно решение. Дейността по отводняване на участъците се изразява в изграждането на дъждоотливници и отвеждането на дъждовни води в река Марица на две критични точки, чрез изграждане на водосъбирателно съоръжение за дъждовни води, от което да се напоява прилежащата зелена площ. 

Така пловдивчани ще могат безпрепятствено да се движат по улицата покрай река Марица дори и когато вали обилен дъжда, а водата ще се събира и ще се използва за поддържане на прилежащите зелени площи в дните, в които има горещини и суша.

За наблюдение на ефективността на екологичното решение ще бъдат монтирани в и датчици за ниво на дъждовната вода. Данните ще се въвеждат в база данни, за което ще се използва специално закупен хардуер и  разработен софтуер. 

Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ се финансира в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и допринася за повишаване възможностите на местните общини за намаляване на вредните емисии и адаптация към климатичните промени.