Нова Покана за Набиране на Проекти по Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили

За осми път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по схемата започва от 17 февруари. За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:
20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1 места) и N1;
10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1(4+1 места) и N1;
20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N;
40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.
Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 17.02.2020 г. и е с краен срок на приемане на документи 17.03.2020 г.