BEACON Конференция “Катализиране на действията за климата на европейско и местно ниво”

На 21 май 2019г. в Хайделберг, Германия, се проведе конференция “Катализиране на действията за климата на европейско и местно ниво”, част от проект BEACON (Bridging European & Local Climate Action), в който НДЕФ е участва като член на консорциума заедно с  още осем организации от общо седем страни. В центъра на вниамнието на конференцията бе възможността участниците от общините от всички страни да обменят опит с колеги от цяла Европа за възможните практически решения за намаляване на въздействието върху климатичните промени.

Конференцията бе организирана като комбинация от пленарни сесии и интерактивни, паралелни семинари, разделени в три тематични области:

– Политически поток – Действия в областта на климата за местно развитие с избрани теми като преодоляване на  енергийната бедност, местните енергийни обединения и устойчивата мобилност, обсъдени с участието на експерти и в малки групи.
– Технически поток – съсредоточен върху решения за намаляване на въздействието върху изменението на климата, схеми за стимулиране на енергоспестяването в училищата и финансиране на местните действия за климата и енергията.
-Вдъхновение и комуникация – с акцент върху ефективното предаване на информацията за промените в климата на местните заинтересовани страни.

Българската делегация включваше представители на местната власт от район „Люлин“, София, от Павел баня, Велико Търново и Самоков – общините, в които се намират 15-те училища, участващи в проекта, както и двама представители на НДЕФ.
По време на семинара, посветен на енергопестенето в училищата и финансиране на местни действия за климата, кметът на район „Люлин“ Милко Младенов представи пилотната инициатива в 79 СУ „Индира Ганди“, която се състои от три основни аспекта – реновиране на училищната сграда, прилагане на протоколите за верификация на спестяванията (създадени в рамките на проект по програма Хоризонт 2020 – ICP), паралелно с продължаващата вече трета година образователна инициатива за пестене на енергияв училището чрез промяна на поведението на учениците и учителите.

BEACON видео

Брошура от конференцията