Енергийна ефективност на общински училища и детски градини

Актуално

Въпроси и отговори по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ)

Запис на Информационно събитие по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) от 18.04.2024

Покана 08.04.2024

 

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

С решение на Управителния съвет от 26.03.2024 година, в съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, чл. 57 от Закона за ограничаване изменението на климата и във връзка с изпълнението на разпоредбите на Споразумение за продажба на Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations  - AEAs) между Република България и Федерална република Германия и Решениe на МС № 814/21.10.2022 г., Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя  Покана за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор за финансиране по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ).

Поканата за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор е с определен срок за кандидатстване от 10.04.2024 до 17 ч. на 10.07.2024 г.

Безвъзмездната финансова помощ по Поканата е за финансиране на мерки за енергийна ефективност в  общински училища и детски градини.

Интензитетът на подпомагане за един проект за финансиране на мерки за енергийна ефективност в общински училища и детски градини е до 70% от общата стойност на инвестиционните разходи за енергоспестяващи мерки (ЕСМ).

Попълнените Формуляри за кандидатстване, ведно с придружаващите ги документи се подават по реда и начина определен в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма ЕЕОУДГ.

Информация за начина на кандидатстване, оценка, реализация и отчитане на проектите е представена в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) и Приложенията към тях, публикувани ТУК.

На 18 април 2024 г. от 15.00 часа НДЕФ ще проведе виртуално информационно събитие, за което можете да направите РЕГИСТРАЦИЯ. Един ден преди събитието ще получите линк за включване в събитието.

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Правилата за финансиране до 30 юни 2024 г. само на електронната поща: ecofund@ecofund-bg.org . Отговорите ще се публикуват до пет дни след получаване им сайта на НДЕФ.

Покана 23.02.2023

С решение на Управителния съвет от 23.02.2023 година, в съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, чл. 57 от Закона за ограничаване изменението на климата и във връзка с изпълнението на разпоредбите на Споразумение за продажба на Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations  - AEAs) между Република България и Федерална република Германия и Решениe на МС № 814/21.10.2022 г., Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя  Покана за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор за финансиране по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ).

Поканата за набиране на проекти, чрез конкурентен подбор е с определен срок за кандидатстване от 28.02.2023 до 17ч. на 30.06.2023 г.

Безвъзмездната финансова помощ по Поканата е за финансиране на мерки за енергийна ефективност в  общински училища и детски градини. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проекти възлиза на 6 300 000,00 лева.

Интензитетът на подпомагане за един проект за финансиране на мерки за енергийна ефективност в общински училища и детски градини е до до 70% от общата стойност на инвестиционните разходи за енергоспестяващи мерки (ЕСМ), но не повече от 420 000 лева.

Попълнените Формуляри за кандидатстване, ведно с придружаващите ги документи се подават по реда и начина определен в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма ЕЕОУДГ.

Основни цели и принципи на функциониране на Подпрограма ЕЕОУДГ са следните:

  • Целево разходване на средства за мерки за енергийна ефективност и икономия на енергия в общинските училища и детски градини;
  • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията по проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове в т.ч. постигане на спестявания от всички одобрени проекти от 1170 тона CO2/година (или 35 100 тона за живота на всички одобрени проекти от 30 години);
  • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията по проекта, свързана с изпълнението на пакет от енергоспестяващи мерки, който  води до достигане на нормативно определения минимален или по-висок клас на енергопотребление за съответния тип сграда.
  • Даване на приоритет на проекти, които в избраният пакет от мерки за енергийна ефективност, отчитат и топлинният коефициент на ефективност при оползотворяване на топлината на отработения въздух (ефективност на рекуперация на топлината).

По-подробна информация за параметрите на проектите, етапите на кандидатстване, оценката и реализацията на проектите са представени в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) и Приложенията към тях.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Правилата за финансиране до 10 работни дни преди крайният срок за подаване на Формуляри за кандидатстване. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: ecofund@ecofund-bg.org. Разясненията се дават в срок до 5 работни дни по отношение на Правилата за финансиране и се публикуват на официалния сайт на НДЕФ и са задължителни за всички кандидати.

Въпроси и отговори по Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) - Покана 2023