Инвестиционна програма за климата – електромобили

Актуално

01.09.2023 година - За тринадесети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана за набиране на формуляри за кандидатстване по Схема “електромобили“ в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на формуляри за кандидатстване по Схема „Електромобили“ започва от 01.09.2023 година и е с краен срок на приемане на документи 02.10.2023 година.

За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните й подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Начинът за кандидатстване, размера на субсидията и вида (категорията) на подлежащите на финансиране електрически превозни средства са описани в Поканата и Указанията към нея.

Всички документи, необходими за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи, към Инвестиционна програма за климата – електромобили на сайта на НДЕФ (https://ecofund-bg.org)


На провелото се на 22 август 2023 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране 16 формуляра за закупуването на 25 електрически превозни средства (ЕПС) по Схема “Електромобили“ на Инвестиционна програма за климата (СЕМ на ИПК).


На провелото се на 01.12.2022 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране 9 формуляра за закупуването на 11 електрически превозни средства (ЕПС) по Схема “Електромобили“ на Инвестиционна програма за климата (СЕМ на ИПК).

Поканата за прием на формуляри за кандидатстване по СЕМ се осъществи в периода 03.10.2022 г. –  04.11.2022 г. В рамките на срока на Поканата, в ИБ на НДЕФ, бяха приети и одобрени от Комисията за подбор, контрол и отчитане на проекти (КОП) 9 формуляра за кандидатстване за закупуване на общо 11 електрически превозни средства – 8 ЕПС, категория М1 или N1 и 3 ЕПС, категория L7e. Общият размер на заявената субсидия е 240 152,00 лв.


03.10.2022 - за единадесети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по схемата започва от 03 октомври 2022 г . За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните и подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електрически провозни средства e в размер на:
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1;
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове) категория М1 или N1;
– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.
Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 03.10.2022 г. и е с краен срок на приемане на документи 04.11.2022 г.

 


На провелото се на 20 септември 2022 г. заседание на УС на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 12 формуляра по Схемата за насърчаване на електромобилността, свързани със закупуването на 15 електрически превозни средства.

 


11.04.2022 - за десети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по схемата започва от 11 април 2022 г . За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните и подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електрически провозни средства e в размер на:
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1;
20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове) категория М1 или N1;
– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.
Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 11.04.2022 г. и е с краен срок на приемане на документи 31.05.2022 г.

 

 


На провелото се на 28 октомври 2021 г. заседание на УС на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 17 формуляра по Схемата за насърчаване на електромобилността, свързани със закупуването на 23 електрически превозни средства.

 


05.04.2021 За девети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по схемата започва от 5 април. За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1 места) и N1;
– 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1(4+1 места) и N1;
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N;
– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.
Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 05.04.2021 г. и е с краен срок на приемане на документи 31.05.2021 г.


На провелото се на 19 ноември 2020 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 11 формуляра за кандидатстване по Схемата за насърчаване на електромобилността, свързани със закупуване на общо 17 електрически превозни средства.


01.09.2020 За девети път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по схемата започва от 1 септември. За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1 места) и N1;
– 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1(4+1 места) и N1;
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N;
– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.
Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 01.09.2020 г. и е с краен срок на приемане на документи 30.10.2020 г.


На провелото се на 2-ри юли 2020 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 9 формуляра за кандидатстване по Схемата за насърчаване на електромобилността, свързани със закупуване на общо 11 електрически превозни средства


На свое заседание на 14 април 2020г. Управителния съвет на НДЕФ взе следните решения, свързани с временно прекратените приеми на проектни предложения по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства на Инвестиционна програма за климата и Програма „Микропроекти за климата“:

1. Приемът на проектни предложения по Поканата на Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства на Инвестиционна програма за климата се възстановява от деня следващ датата на отмяна на извънредното положение.

Срокът на Поканата се удължава със седем (7) календарни дни от деня следващ датата на отмяна на извъредното положение

2. Считано от 15.04.2020 година се възстановява приема на проекти по Поканата на Програма “Микропроекти за климата“.

Срокът за прием на проектни предложения по Програмата се удължава с двадесет и два (22) календарни дни от деня следващ датата на отмяна на извънредното положение.


17.02.2020г. Публикувана е нова покана за набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, както следва:

 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1 места) и N1;
 • 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 (4+1 места) и N1.
 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
 • 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1
 • 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата  Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 17.02.2020 г. и е с краен срок на приемане на документи 17.03.2020 г.


20.12.2019г. -  На провелото се на 19-ти декември заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 11 формуляра за кандидатстване по Схемата за насърчаване на електромобилността, свързани със закупуване на общо 18 електрически превозни средства.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.09.2019г. Публикувана е нова покана за набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, както следва:

 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1 места) и N1;
 • 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 (4+1 места) и N1.
 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
 • 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1
 • 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата  Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 02.09.2019 г. и е с краен срок на приемане на документи 02.12.2019 г.


15.04.2019г На провелото се на 11-ти април заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 3 проекта по схемата за насърчаване на електромобилността.


01.03.2019г. Публикувана е нова покана за набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, както следва:

 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);
 • 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места).
 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
 • 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1
 • 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата  Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 01.03.2019 г. и е с краен срок на приемане на документи 01.04.2019 г.


12.10.2018г След заседание на Управителния съвет на НДЕФ от 11-ти октомври 2018г. бяха одобрени 4 проекта за 7 превозни средства по последната покана по Схемата за насърчаване на електромобилността.


20.08.2018г На провелото се на 16-ти август заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 5 проекта по схемата за насърчаване на електромобилността.

На 20.08.2018г бе публикувана и нова покана за набиране на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела "Документи", към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Срокът за подаване на документи по новата покана е до 1 октомври 2018 г. включително.


29.03.2018г Публикувана е нова покана за набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства, стартираща на 29 март.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e в размер на 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места), 10 000 лв. – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места), 20 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв., 30 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N, 40 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2. Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела "Документи", към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Срокът за подаване на документи по новата покана е до 31 юли 2018 г.


4.12.2017г. На състоялото се на 28-ми ноември заседание на Управителния съвет на НДЕФ за финансиране бяха одобрени нови 7 проекта по Програмата за насърчаване на електромобилността.


10.10.2017г. Във връзка с актуализацията на Инвестиционна програма за климата са публикувани актуални документи за схемата за насърчаване на използването на електромобили. Няма промяна в условията за изпълнението на програмата.


15.09.2017г Актуализиран формуляр за кандидатстване в пакета документи Формуляр за кандидатстване към новата покана, като също така калкулаторът за изчисляване на емисии е добавен и като отделен файл в excel.


13.09.2017г  В отговор на зададени въпроси, за всички кандидати потвърждаваме, че за настоящата покана са валидни следните нива на субсидиране: за електромобили от среден клас M1 и N1 - допустима субсидия от 20 000 лева, малките L7e със субсидия 20 000 лева и микробусите със субсидия 40 000 лева са добавени: ванове от клас M1 и N1 (6+ 1 и 7+ 1 места) със субсидия от 30 000 лева, както и до 3 000 лева субсидия за закупуване на различни видове надстройки за почистване, пренасяне на товари, поливане и др. към малките L7e.


Нова покана за набиране на проекти по схемата за насърчаване използването на електромобили

 На 19 юли 2017 г. от 13.30 часа в зала 103 на МОСВ  Министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов ще даде старт на поредната покана за набиране на проекти за насърчаване използването на електромобили.

Новата покана отново е насочена към общински и държавни институции като значително е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромобили. Акцентът на тази покана са превозните средства, които общините могат да ползват за своите комунални дейности – почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, осигуряване на вътрешно селищен публичен транспорт в малки населени места с малък пътникопоток и др.

Към допустимите по предходните покани електромобили от среден клас M1 и N1 с допустима субсидия от 20 000 лева, малките L7e със субсидия 15 000 лева и микробусите със субсидия 40 000 лева са добавени: ванове от клас M1 и N1 (6+ 1 и 7+ 1 места) със субсидия от 30 000 лева, както и до 3 000 лева субсидия за закупуване на различни видове надстройки за почистване, пренасяне на товари, поливане и др. към малките L7e, а субсидията за тази категория е увеличена от 15 000 на 20 000 лева.

 Срокът за кандидатстване по тази покана е до 2 октомври 2017г.


Одобрени са 8 проекта на общини за закупуване на общо 12 електрически превозни средства, като са валидни необходимите документи, публикувани в секцията Документи