Инвестиционна Програма за климата – енергийна ефективност

Актуално

01.09.2023 година

Нова покана за набиране на проекти по Инвестиционна програма за климата, схема „Енергийна ефективност“ (ИПК, СЕЕ)

Във връзка с изпълнение на План за Дейността на НДЕФ през 2023 година, решение на Управителния съвет от 22 август 2023 година и в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за ограничаване изменението на климата, Националният доверителен екофонд отправя покана за представяне на проекти за финансиране по Инвестиционната програма за климата, Схема „Енергийна ефективност“.

Набирането на формуляри за кандидатстване по Схема „Енергийна ефективност“ започва от 01.09.2023 година и е с краен срок на приемане на документи 31.01.2024 година.

Допустимите бенефициенти, начина за кандидатстване, размера на субсидията и вида на проектите, подлежащите на финансиране са описани в Поканата и Указанията към нея.

Всички документи, необходими за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи, към Инвестиционна програма за климата, Схема „Енергийна ефективност“ на сайта на НДЕФ (https://ecofund-bg.org)


На  заседание от 11 октомври 2018г на Управителния съвет на НДЕФ бе приета редакция в Приложения за предварителен контрол, конкретно в Приложение 8  – т.10, касаеща процедурата по пряко договаряне. Актуализиран архив с документите може да бъде намерен в раздел "Документи".


На своето заседание на 3 октомври 2017 година Управителният съвет на НДЕФ одобри актуализирано Оперативно ръководство на ИПК и взе следните решения за изпълнение на проектите за енергийна ефективност в рамките на Инвестиционна програма за климата:

 

  1. Относно влизането в сила и прилагането на актуализираното Оперативно ръководство на Инвестиционна програма за климата:
  • Проектите, които са одобрени за финансиране и в момента са на етап на избор на изпълнител или в предварителен контрол, след осигуряване на финансов ресурс по програмата, продължават по старите правила за финансиране (85%) с не повече от 800 000 лева на безвъзмездната субсидия, но по правилата за изпълнение на проектите от актуализираното оперативно ръководство  (Списък);
  • За одобрените за финансиране проекти (одобрени формуляри), които чакат покана за предварителен контрол, след осигуряване на финансов ресурс по програмата, ще се прилагат старите правила за финансиране (85%), като се прилагат условията за изпълнение на проектите от актуализираното Оперативно ръководство (Списък);
  • За одобрените Заявления, които чакат писмо за внасяне на формуляр, ще се приложат изцяло условията на актуализираното Оперативно ръководство. След осигуряване на финансов ресурс за Програмата ще бъде даден срок за подаване на формуляри (Списък);
  • За неразгледаните от Комисия Заявления – След осигуряване на финансов ресурс по програмата ще бъдат поканени да внесат отново Заявления с одобрения нов Образец 3 с определен срок за това, и ще се финансират при условията на актуализираното Оперативно ръководство (Списък);
  • За проектите, поканените да внесат инвестиционни проекти преди края на 2016 г., които не са ги внесли по собствено решение, както и за тези, които имат одобрени заявления преди края на 2016 г., но не са внесли формулярите по собствено решение (до момента) – ще могат да подадат отново проектите си, когато бъде обявена покана за набиране на нови проектни предложения.
  1. Относно проектите за лечебни заведения в изпълнение през 2017 г.
  • На основание РМС 493/28.08.2017 г. финансирането на проекти на лечебни заведения в рамките на определените за целта средства в годишния бюджет на НДЕФ ще се изпълни в последователността на тяхното одобряване на съответните етапи. За всеки отделен проект ще бъде изпратено писмо с конкретна информация.
  • С оглед възможността да се финансират обекти, предложени от повече кандидати, за 2017 г. ще се финансира по един обект на кандидат.

На 3 октомври 2017г. се проведе заседание на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

Прието е актуализирано Оперативно ръководство на Инвестиционна програма за климата (ИПК). Цялото оперативно ръководство с всички приложения към него ще бъдат публикувани на 9 октомври 2017 г.

Съгласно одобреното от УС на НДЕФ актуализирано Оперативно ръководство, въвежда се обявяване на покани за подаване на проектни предложения с определен срок за кандидатстване. В тази връзка от 4 октомври 2017 година се спира приемането на Заявления за проявен интерес за финансиране на проекти за енергийна ефективност до обявяването на първата покана.

Всички решения на УС относно начина на изпълнение и финансиране на проектите, които вече са на различни етапи на изпълнение или предстои да бъдат оценявани, ще бъдат оповестени при публикуване на актуализираното Оперативно ръководство на 9 октомври 2017 г.


НДЕФ стартира поредица от срещи и анализи, насочени към стартиране изпълнението на пилотни проекти за подобряване на енергийната ефективност чрез комбиниране на грант с други източници на финансиране. Чрез комбинирано финансиране ще се изпълняват проекти за няколко типа обекти – за улично осветление, лечебни заведения и големи държавни и общински обекти.

Процес

ИПК следва добрите практики за прозрачност. Одобрението на всеки проект се осъществява на две основни фази.

Фаза 1

Предварителен подбор на проекти чрез прилагането на предварително обявени задължителни изисквания за съответствие

Едно ниво на одобрение
КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

 

Фаза 2

Оценка и класиране на проекти по предварително обявени изисквания за кандидатстване, методика и критерии за оценка и подбор

Първо ниво на одобрение
КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

Второ ниво на одобрение
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ