Национална Схема за Зелени Инвестиции

Актуално

Количеството на парникови газове постоянно расте в резултат на човешката дейност. Това застрашава екологичния баланс на планетата. Желанието на страните от цял свят да се справят с проблема води до подписването на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата през 1992г. През 1997г. е приет и Протокола от Киото, който е ратифициран от България през 2002г. Той включва поставянето на количествени цели за намаляване на емисии от парникови газове.

Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ) има за цел да обхване възможно най-широк кръг от потенциални екологични проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горско стопанство, управление на отпадъците и водите, индустрията и други сектори на националната икономика, които водят до намаление на емисиите на парникови газове или поглъщането им, като значително подобряват качеството на околната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата.

НСЗИ се изпълнява в партньорството на Република Австрия и бхваща екологични проекти, които водят до намаление на емисиите на парникови газове и намаляване замърсяването околната среда. Между 2011 и 2014 г. са изпълнени 77 проекти за подобряване на енергийната ефективност в публични обекти.