Общински системи за енергиен мениджмънт (MEMS)

Покана за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт

Във връзка с изпълнение на дейност A. II. 1 „Подбор на три пилотни общини за внедряване на Система за енергиен мениджмънт“ по проект „Общински системи за енергиен мениджмънт в подкрепа на финансирането на дейности в областта на климата и енергията на местно равнище“, финансиран от Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative – EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) отправят покана за набиране на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт.

Допустими кандидати до процедурата за конкурентен подбор на три пилотни общини за внедряване на Система за енергиен мениджмънт в обекти общинска собственост са следните категории  общини на Р. България:

 

  • Малка община с население до 15 000 жители;
  • Средна община с население между 15 000 и 100 000 жители;
  • Голяма община с население над 100 000 жители.

 

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи“, към проекта.

Набирането на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор започва от 15.12.2020 г. и е с краен срок на приемане на документи 22.01.2021 г.


Участие в уебинар

Представители на НДЕФ взеха участие в проведената на 29.04.2020 г. Конференция на Общинската мрежа за енергиен мениджмънт ЕкоЕнергия, Климат и енергия: стратегическа рамка, финансови механизми и техническа подкрепа за общините.

В направеното от НДЕФ представяне над 75 участника се запознаха с два от проектите на НДЕФ:

  • Общински системи за енергиен мениджмънт в партньорство с ЕнЕфект и подкрепата на Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда на Германия
  • Проект Тройно А (Assess, Agree, Assign) по Програма Хоризонт 2020 (12 партньора от 10 страни – септември 2019 – август 2022)

Презентация

______________________________________________________________________________________________________________________________________

НДЕФ стартира в партньорство с ЕнЕфект нов проект в общините

 

 

Новият проект (Municipal energy management systems supporting sustainable financing of local climate actions – MEMS) цели разработването на модел за общинско управление на енергията в България, който да послужи като основа за проектирането и прилагането на нов инструмент за финансиране на проекти за енергийна ефективност, подпомагащ местните власти
В много страни от ЕС прилагането на подобни системи е установена практика, но систематичното управление на енергията практически не съществува в българските общини. Има само няколко малки общини с работеща система за управление на енергията или внедрен стандарт ISO: 50001. Освен това схемите за подпомагане на енергийната ефективност обикновено зависят от прекомерния компонент на безвъзмездната финансова помощ и рядко изискват правилно наблюдение на постигнатите резултати. Проектът ще осигури необходимите условия за стабилен преход от финансиране, базирано на безвъзмездни средства, към устойчиви механизми за финансиране, основани на реално генерирани енергийни спестявания.

Проектът  MEMS се финансира по програма Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative – EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. Партньори по изпълнението на дейностите по проекта в България са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Националният доверителен екофонд.

С въвеждането на общински системи за управление на енергията и използването на инструментариума за управление на енергията, разработен от водещата организация по проекта ЦЕЕ ЕнЕфект, общините в България значително ще подобрят процесите си в енергийното планиране, ще разполагат с надеждни данни за извършване на необходимите енергийни анализи и ще могат да разработват много по-голям брой висококачествени проекти с повишен потенциал за привличане на частно финансиране. Това е изключително важно за подобряването на инвестиционния пейзаж, тъй като осигуряването на надеждни данни и осигуряването на строг мониторинг на постигнатите икономии на енергия и генерираните финансови потоци е основна предпоставка за ангажиране в иновативни финансови схеми като енергийни и ESCО услуги и потенциално привличане на инвестиции от националната схема за енергийни спестявания. Като институция, специализирана във финансирането на общински проекти за енергийна ефективност, Националният доверителен еко фонд е изключително заинтересован да използва наличните ресурси и да подобри въздействието върху околната среда от своите инвестиции и възнамерява да насърчи прилагането на новия модел и инструментариум за управление на енергията, предлагайки схема за специално финансиране, изискваща стриктно наблюдение на резултатите, постигнати от подкрепените проекти.