Проект ВИЗИЯ 2045

Проектът ВИЗИЯ 2045 има за цел да подкрепи училищата по пътя им към климатична неутралност. Проектът ще допринесе за това училищата да станат движеща сила и модел за подражание в намаляването на въглеродния отпечатък и да ги ангажира в постигането на местните климатични и енергийни цели в сътрудничество с местните власти. 

Като големи емитери на CO2 в общините, училищата имат специална роля. Те са големи потребители на енергия, но също така са и мястото, където се обучават бъдещите поколения. За да се постигне преход, за да им се даде възможност да мобилизират своята креативност и ентусиазъм и да намалят въглеродния си отпечатък, ще бъде приложен и тестван специален подход за обучение и ръководство. 

Ще се изчисли въглеродният отпечатък на всяко училище, а в рамките на визионерски семинари в училищата ще се разработват планове за действие под формата на пътни карти. В рамките на проекта всяко училище ще приложи поне една от тези дейности.

Партньори

Периодът на изпълнение на проекта е от ноември 2022 до април 2025 година.

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI) Германското Федерално министерство на икономиката и климатичните действия (BMWK).