Triple-A

Екипът на НДЕФ има удоволствието да обяви покана за онлайн обучение: “ Практическо използване на уеб базираните Triple A инструменти за оценка на проекти за енергийна ефективност в България. Обученията се провеждат паралелно в 8 европейски държави, а именно България, Чехия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Испания и Холандия.

Обучението ще се проведе на: 16 декември 2021 г., четвъртък, 10:00 – 12:00 ч.

Покана и форма за регистрация.


ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТ ТРОЙНО А (TRIPLE A)

На 29 септември 2020 г. Националният доверителен екофонд проведе първа онлайн работна среща на заинтересованите страни по проект Тройно А (TRIPLE A), изпълняван от консорциум от осем европейски страни по Програма Хоризонт 2020.

Целта на срещата беше да се запознаят потенциалните заинтересовани страни с иновативен модел за оценка на проекти за енергийна ефективност, която оценка да им гарантира достъпа до финансов ресурс.

В срещата взеха участие представители на три министерства, на АУЕР, на няколко специализирани фонда в България, както и на организации, собственици или разработчици на проекти. Пълен списък на участниците (линк към pdf)

Представен беше проектът и се проведе кратко обсъждане на следващи стъпки за взаимодействие със заинтересованите страни. Презентация (линк към pdf)

Целта на проекта Тройно А е да се намерят допирни точки между основните участници (собственици на проекти и  финансиращи институции) на пазара “Енергийна ефективност“ и идентифицирането на така наречените „Triple-A“ проекти – така че и двете страни да са убедени в потенциала на инвестициите да изпълнят заложените цели. За собствениците – реализиране на енергоефективни проекти, финансирани при благоприятни (приемливи) условия и за финансиращите институции – устойчива възвръщаемост и печалба от предоставените средства.

Екипът на проекта  разработва уеб базирана платформа за оценка на проектите на базата на предварително изготвени анализи за факторите за рисковете на проектите. След консултирането й със заинтересованите страни в осемте държави, тя ще бъде тествана и пусната в действие. Ще бъде съставена и база данни с проекти (между 5 и 10 за всяка от осемте участващи страни), за които ще се подготвят проектни фишове и ще се идентифицират най-подходящите финансови инструменти а тях.

Водещият партньор по проекта е Техническият университет в Атина. Участват банки, университети, агенции и консултантски компании от Гърция, Холандия, Германия, Испания, Чехия, Литва, Италия и България.


Участие в уебинар

Представители на НДЕФ взеха участие в проведената на 29.04.2020 г. Конференция на Общинската мрежа за енергиен мениджмънт ЕкоЕнергия, Климат и енергия: стратегическа рамка, финансови механизми и техническа подкрепа за общините.

В направеното от НДЕФ представяне над 75 участника се запознаха с два от проектите на НДЕФ:

  • Общински системи за енергиен мениджмънт в партньорство с ЕнЕфект и подкрепата на Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда на Германия
  • Проект Тройно А (Assess, Agree, Assign) по Програма Хоризонт 2020 (12 партньора от 10 страни – септември 2019 – август 2022)

Презентация

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Факти за проект “Triple A”

  • Подпомага инвеститорите и консултантите, разработващи ЕЕ проекти да възприемат енергийната ефективност като привлекателна инвестиционна идея по практически начин, обособен като подход “Triple A“;
  • Насърчава инвестиции, които показват силен капацитет да изпълнят своите финансови, екологични и енергоспестяващи ангажименти на ранен етап от развитието на инвестиционната идея;
  • Намалява съответното време и усилия, необходими в решаващата фаза на концептуализацията на инвестициите;
  • Повишава прозрачността и ефективността на вземането на решения още на ранен етап от развитието на инвестиционната идея.

Ключови елементи на подход “Triple A“