Investment Program Mineral Waters

Overview

С решение на Управителния съвет на Националния Доверителен Екофонд от 24.01.2017 г. са одобрени за финансиране по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води (ИПМВ) проектите на 9 общини:

 • Община Разлог
 • Община Полски Тръмбеш
 • Община Велинград
 • Община Бургас
 • Община Сапарева баня
 • Община Септември
 • Община Панагюрище
 • Община Минерални бани
 • Община Берковица

С решение на УС на Националния Доверителен Екофонд стартира пилотна схема на новата Инвестиционна програма Минерални води. За кандидатстване е необходимо да се запознаете и използвате утвърденото Оперативно ръководство на програмата с всичките му приложения.

Срокът за подаване на проекти по тази покана е 16.12.2016г.

Може да задавате въпроси по схемата до 30.11.2016 г. Отговорите ще бъдат публикувани периодично.

Нашият екип е подготвил всички необходими документи за лесно преминаване на целия процес на кандидатстване и изпълнение на проектите по схемата.

Въпроси и отговори по пилотна схема на Инвестиционна програма Минерални води към 02 декември 2016

Въпроси и отговори в PDF формат
Бихме желали да получим информация относно максимално допустимата стойност на проекта, с който можем да кандидатстваме.

В чл. 2 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите кандидати като в Указанията за кандидатстване са изброени условията, на които те трябва да отговарят. В чл. 3 ал.1 и 2 от ОР са изброени допустимите разходи. Оперативното ръководство предвижда оценка на икономическата и екологична ефективност на проектните предложения.

Има ли конкретни изисквания относно формата, в който трябва да е изготвен бизнес плана и следва ли да съдържа анализ „Разходи-ползи“?

В Приложение 3.6 към Формуляра за кандидатстване (Приложение 3 от ОР) е предоставен примерен модел на Бизнес план. Бизнес планът трябва да съдържа всички необходими елементи, доказващи социалната и икономическа обоснованост на предлаганата инвестиция. При оценка на проекта за целите на класиране на постъпилите предложения, се използва предоставената в бизнес плана информация (срок на откупуване на инвестицията).

Пилотната програма ограничена ли е само за оползотворяване на топлите минерални води?

В чл. 2 на оперативното ръководство са определени целите и допустимите бенефициери по програмата. В чл.3, ал. 2 са изброени допустимите за финансиране видове СМР. Допълнителни указания са отразени в поканата за набиране на проекти и указанията към нея (Приложения 1а и 2). Изискването е кандидатът да представи убедителна социална и икономическа обосновка на предлаганата инвестиция.

Предвижда ли Програмата финансиране на сондажи за проучвания за минерални води?

В чл.3, ал. 2 на оперативното ръководство на програмата са изброени допустимите за финансиране видове СМР. Допълнителни указания са отразени в поканата за набиране на проекти и указанията към нея (Приложения 1а и 2). Програмата е насочена към съществуващи и действащи сондажи.

Необходим ли е акт за собственост за обектите, подлежащи на финансиране по тази Програма?

Съгласно Приложение 3 и Приложение 5 към Оперативното ръководство на програмата, тези документи са необходими. Комисията за оценка ще вземе решение относно проектни предложения, в които тези документи не са представени, но са представени доказателства за стартирана процедура за тяхното издаване.

Програмата финансира ли инфраструктура за находища публична общинска собственост?

В чл. 3 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите разходи за СМР, а именно за ремонтни дейности/ подмяна/ разширяване/ изграждане на инфраструктура - публична общинска собственост за минерални води, както и за инфраструктурата за минерални води – публична държавна собственост, за която общините имат задължение за поддръжка, произтичащо от Закона за водите и съгласно Решенията на Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на находище на минерална вода – ИДС, по реда на § 133 от ПЗР (Преходни и Заключителни Разпоредби) на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.

Как се определя средното ниво на реализираните приходи от минерални води и на спестените емисии и как да разберем какво е отклонението от средното ниво за конкретен проект, за да преценим каква ще е оценката ни по точки 3, 7 и 8 на приложения 4 и 4а?

Средното ниво се определя от данните, предоставени в проектните предложения и се изчислява за конкретния пакет от проекти, които се оценяват от Комисията. Данните за спестените емисии се извличат от Раздел 2, т. 2.6 от Формуляра за кандидатстване, а за реализираните приходи от точка 3.4. в Раздел 1 на формуляра. Целта на кандидатите в тази насока трябва да е да представят реалистични КСС и бюджети за СМР.

Ако обект на предстоящата инвестиция е находище, чиято собственост е Публична държавна, попълва ли се Приложение 3.2 (Декларация за отговорност относно експлоатацията и поддръжката на изградената/реконструираната инфраструктура за минерални води) към Формуляра за кандидатстване?

Приложение 3.2 се попълва задължително и в случаите, когато общините имат задължение за поддръжка на инфраструктурата за минерални води – публична държавна собственост, произтичащо от Закона за водите и съгласно Решенията на Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на находище на минерална вода – ИДС, по реда на § 133 от ПЗР (Преходни и Заключителни Разпоредби) на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.

Ако обект на предстоящата инвестиция е находище - Публична държавна собственост, акта за собственост включва ли се във Формуляра за кандидатстване?

Съгласно Приложение 3 и Приложение 5 към Оперативното ръководство на програмата, този документ се изискват. Комисията за оценка ще вземе решение относно проектни предложения, в които тези документи не са представени, но са представени доказателства за стартирана процедура за тяхното издаване.

За да се кандидатства за финансиране по ИПМВ трябва ли да има учредена Санитарно охранителна зона за конкретното находище?

Съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, за да се ползва едно находище, съответно за да се изпълняват СМР, СОЗ трябва да е учредена. Комисията за оценка ще вземе решение относно проектни предложения, в които съответните документи не са представени, но са представени доказателства за стартирана процедура за тяхното издаване.

Възможно ли е кандидатстване с идеен проект? А в случай, че има сигурност, че в рамките на сроковете за оценка ще бъде изготвен и работния проект.

Чл. 5, ал. (2) от ОР регламентира кандидатстването по ИПМВ - Начинът на представяне на проектните предложения се определя в Указанията за кандидатстване за финансиране на проекти към всяка конкретна покана. Съгласно Указанията за кандидатстване за финансиране на проекти в рамките на Пилотната схема, бенефициери могат да бъдат общини, които имат готови инвестиционни проекти. Посочените бенефициери да са с пълна проектна готовност, с приключили процедури по устройствено планиране (където е приложимо), както и с изготвен бизнес план за ползването на съответното находище за срок от минимум 10 години. Срокът на поканата е 16 декември 2016, тогава стартира и оценката на получените проектни предложения.

Възможно ли е, ако във връзка с изграждането на водопреносната мрежа се налага корекция на река, последната също да бъде включена в проекта?

В чл. 3 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите разходи за СМР, а именно за ремонтни дейности/ подмяна/ разширяване/ изграждане на инфраструктура - публична общинска собственост за минерални води, както и за инфраструктурата за минерални води – публична държавна собственост, за която общините имат задължение за поддръжка, произтичащо от Закона за водите и съгласно Решенията на Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на находище на минерална вода – ИДС, по реда на § 133 от ПЗР (Преходни и Заключителни Разпоредби) на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, в т.ч., но не само: 

 • водопреносна и водоразпределителна мрежа за минерални води, в т.ч. помпени станции и др.
 • топлообменници; събирателни резервоари, водомерни и каптажни разпределителни шахти за минералната вода преди подаването й към водоползвателите; оборудването за експлоатация (помпа); оборудване на водовземното 5 съоръжение с водомер, манометър, термометър и др.; ремонт на устиевото оборудване на водовземното съоръжение и др. подобни; малки съоръжения и инсталации за обществено ползване.
Във връзка с намаления дебит в действителност, спрямо този, който се води по документи, поради агресивността на водата, има ли възможност да бъдат финансирани проекти за саниране/реновиране на сондажите?

В чл. 3 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите разходи за СМР, а именно за ремонтни дейности/ подмяна/ разширяване/ изграждане на инфраструктура - публична общинска собственост за минерални води, както и за инфраструктурата за минерални води – публична държавна собственост, за която общините имат задължение за поддръжка, произтичащо от Закона за водите и съгласно Решенията на Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на находище на минерална вода – ИДС, по реда на § 133 от ПЗР (Преходни и Заключителни Разпоредби) на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, в т.ч., но не само: 

 • водопреносна и водоразпределителна мрежа за минерални води, в т.ч. помпени станции и др.
 • топлообменници; събирателни резервоари, водомерни и каптажни разпределителни шахти за минералната вода преди подаването й към водоползвателите; оборудването за експлоатация (помпа); оборудване на водовземното съоръжение с водомер, манометър, термометър и др.; ремонт на устиевото оборудване на водовземното съоръжение и др. подобни; малки съоръжения и инсталации за обществено ползване.
В случай че е в ход заповед за закриване на сондажи (изключителна държавна собственост), в които няма вода, възможно ли е да се кандидатства за реновирането им?

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Оперативното ръководство (ОР) основните принципи и цели на ИПМВ са:

 • Финансиране на проекти, водещи до оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и като резултат - директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Целево разходване на средства за ремонтни дейности/ разширяване/ изграждане на инфраструктура – общинска собственост, за минерални води;
 • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестициите, водещи до подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води;
 • Мотивиране на общините, потенциални кандидати за финансиране по Инвестиционната програма „Минерални води“ да подготвят проекти за подобряване използването на природните ресурси от минерални води.
Финансирането от НДЕФ е до 50 на сто, това означава ли, че оценителната комисия може да намали например заявените 50 процента от общината?

Съгласно чл. 2, ал. 2 от ОР регламентира допустимите бенефициери и размера на безвъзмездното финансиране: Допустимите бенефициери по ИПМВ са общини, управляващи ресурси - минерални води. В поканата и указанията се дефинират конкретни допълнителни изисквания в зависимост от целите на съответната покана. Максималният размер на финансирането е процент от стойността на инвестиционния проект и покриване на лихвите по взети кредити за реализирането му (съгласно условията на конкретната покана). Стойността на безвъзмездната субсидия по Пилотната схема на ИПМВ е в размер, равен на сбора от сумата, представляваща 50% от стойността на инвестиционния проект и сумата, представляваща разходите за покриване на лихвите по кредити за реализацията на проекта.

При описанието на финансовите ползи и на това, как оползотворяваме ресурса, по смисъла на държавните помощи как ще бъдат третирани общините – като оператори или като получатели на държавна помощ, и как това да бъде отразено в декларацията към проекта?

На страницата на НДЕФ епубликуван е нов модел на Декларацията за държавни помощи.

Приложение №5 “Изисквания към инвестиционните проекти“ - "календарен график за изпълнението му". Какво трябва да представлява той? График за изпълнение на обществени поръчки и СМР или линеен график на изпълнителя, където подробно са записани колко дни е СМР за всяка позиция от КСС?

Съгласно Приложение 5 към ОР – т. 1 от Списъка за окомплектоване на техническата документация е указано, че проектът трябва да съдържа следните части: ВиК-технологична; Геодезия - ситуативен и трасировъчен план; Архитектурна - на сграда и ограда на СОЗ; Строително-конструктивна; Електро - и КИП и А; ОВ; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; План за управление на отпадъците; Геология и Хидрогеология, където се налага; Проект за организация на строителството и календарен график за изпълнението му; Обобщена количествена сметка.

Под "съставител" за приложените КСС, КС и спецификация на материалите, задължително ли е да се подпише проектантът, или може и друго лице от общината, което е изготвило документите?

Съгласно Приложение 5 към ОР – т. 2 от Списъка за окомплектоване на техническата документация и в Изискванията за подредбата на проектната документация е указано, че заверката на тези документи се прави от Съставителя (Проектанта) (име, подпис, длъжност) и Възложителя (Общината) (име, подпис, длъжност и печат)

Могат ли да кандидатстват общини, на чиято територия находищата са само ПДС?

В чл. 3 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите разходи за СМР, а именно за ремонтни дейности/ подмяна/ разширяване/ изграждане на инфраструктура - публична общинска собственост за минерални води, както и за инфраструктурата за минерални води – публична държавна собственост, за която общините имат задължение за поддръжка, произтичащо от Закона за водите и съгласно  8 Решенията на Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на находище на минерална вода – ИДС, по реда на § 133 от ПЗР (Преходни и Заключителни Разпоредби) на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.

На кой етап от кандидатстването е необходимо Решение на ОбС за изпълнението на проекта и за осигуреното съфинансиране?

Съгласно Приложение 3 (Формуляр за кандидатстване) към Оперативното ръководство, едно от изискваните приложения към Формуляра е:

Документ за осигурено съфинансиране (Декларация от кмета на общината за осигурено съфинансиране (свободен текст), проект на договор за кредит или др.).

Съгласно Приложение 6 (Договор за финансиране) към Оперативното ръководство, в чл. 24.1 са изброени приложенията, неразделна част от договора: Приложение 3: Доказателство за осигурено съфинансиране (Решение на ОбС).

Колко точки ще получи проект, чийто предвиден срок за изпълнение е 8 месеца? В този смисъл, моля да потвърдите, че проект с предвиден срок на изпълнение от 8 месеца ще получи 5 точки.

В Приложения 4 и 4.1 (Раздел II, т. 6) от ОР по ИПМВ ясно са показани критериите за оценка на инвестиционните предложения. 5 точки получават проекти с предвиден срок за реализация на проекта под 8 (осем) месеца, съответно 4 точки получават проекти със срок на изпълнение от 8 до 12 месеца и 1 точка е предвидена за проекти с реализация над 18 месеца.

На територията на Община има находище на минерална вода, изключителна държавна собственост, предоставено за срок от 25 години, за безвъзмездно ползване на Общината. В миналото водата от минералния извор по тръбопровод е довеждана до конкретен обект, а по друг тръбопровод чрез помпи е довеждана натриево-хлоридна вода от солен извор. Към настоящия момент солното находище се експлоатира от фирма, съгласно концесионен договор. Във връзка с гореизложеното, какви са възможностите Общината да получи достъп до солното находище и да ползва разсолните води, и Програмата ще финансира ли изграждане на тръбопровод с дължина около 5 км. за довеждане на солена вода до определен обект?
 1. В чл. 3 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите разходи за СМР, а именно за ремонтни дейности/ подмяна/ разширяване/ изграждане на инфраструктура - публична общинска собственост за минерални води, както и за инфраструктурата за минерални води – публична държавна собственост, за която общините имат задължение за поддръжка, произтичащо от Закона за водите и съгласно Решенията на Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на находище на минерална вода – ИДС, по реда на § 133 от ПЗР (Преходни и Заключителни Разпоредби) на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите. (Планирана инвестиция – изграждане/ремонт/реконструкция на тръбопровод за минерална вода).
 2. Предвид обстоятелството, че обектът на планираната инвестицията (довеждане на натриево-хлоридна вода от солен извор) по Инвестиционна Програма Минерални Води – Пилотна Схема (ИПМВПС) е част от предмета на концесионен договор, следва да имате предвид, че съгласно чл. 65, ал. 2, т. 6 и т. 10 от Закона за концесиите в Договора за концесия се съдържат условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията, както и вида, размера и сроковете за изпълнение на задълженията за инвестиции. След като Договорът за концесия е сключен преди решението за кандидатстване по пилотната схема, планираните инвестиции в рамките на ИПМВПС не са били предвидени в договора в съответния обем и съотношение. Изменение на договора за концесия е възможно само в предвидените от закона случаи.
Община има сключен договор за предоставяне на концесия за добив на минерална вода с търговско дружество. За да може да се осъществява експлоатацията на минералната вода по предоставената концесия е необходимо да се изгради водопреносна мрежа, включително помпена станция. В тази връзка, допустимо ли е общината да кандидатства за финансиране в размер на 50% от стойността на инвестиционния проект по Инвестиционна Програма Минерални Води – Пилотна Схема на част от необходимата водопреносна мрежа за минерална вода, включително помпена станция, като се вземе предвид и че: а) изградената водопреносна мрежа за минерална вода, включително помпена станция, за която ще се кандидатства за финансиране, ще бъде общинска собственост; и б) останалата част от необходимата инвестиция за реализация на инвестиционния проект ще бъде осигурена от концесионера; и в) след изграждането и въвеждането в експлоатация, изградената водопреносна мрежа за минерална вода, включително помпена станция, ще се ползва от концесионера в рамките на срока на предоставената концесия във връзка с предоставеното му право на експлоатация на минералната вода?

Предвид обстоятелството, че обектът на планираната инвестицията по Инвестиционна Програма Минерални Води – Пилотна Схема (ИПМВПС) е част от предмета на концесионен договор, следва да имате предвид, че съгласно чл. 65, ал. 2, т. 6 и т. 10 от Закона за концесиите в Договора за концесия се съдържат условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията, както и вида, размера и сроковете за изпълнение на задълженията за инвестиции. След като Договорът за концесия е сключен преди решението за кандидатстване по пилотната схема, планираните инвестиции в рамките на ИПМВПС не са били предвидени в договора в съответния обем и съотношение. Изменение на договора за концесия е възможно само в предвидените от закона случаи.

В случай че процедурата за предоставяне на концесия предстои да бъде проведена, то преди нея или в нейните рамки следва да бъдат предвидени планираните инвестиции в рамките на ИПМВПС. В допълнение в чл. 3 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите разходи за СМР, а именно за ремонтни дейности/ подмяна/ разширяване/ изграждане на инфраструктура - публична общинска собственост за минерални води, както и за инфраструктурата за минерални води – публична държавна собственост, за която общините имат задължение за поддръжка, произтичащо от Закона за водите и съгласно Решенията на Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на находище на минерална вода – ИДС, по реда на § 133 от ПЗР (Преходни и Заключителни Разпоредби) на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.

При описанието на финансовите ползи и на това, как оползотворяваме ресурса, по смисъла на държавните помощи как ще бъдат третирани общините – като оператори или като получатели на държавна помощ, и как това да бъде отразено в декларацията към проекта?

Във връзка с нов примерен образец на декларация за минимални и държавни помощи, одобрен от Министерство на финансите, моля да имате предвид, че е променен образеца, посочен в Оперативното ръководство по ИПМВ (Приложение 3.4 към Формуляра за кандидатстване).

Обектът, с който искаме да кандидатстваме се намира на територията на село в рамките на Община. Формулярът трябва да бъде подаден от името на Общината или от името на селото, където се намира обекта?

В чл. 2 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите бенефициери:

Допустимите бенефициери по ИПМВ са общини, управляващи ресурси - минерални води. В поканата и указанията се дефинират конкретни допълнителни изисквания в зависимост от целите на съответната покана. В чл. 3 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите разходи за СМР, а именно за ремонтни дейности/ подмяна/ разширяване/ изграждане на инфраструктура - публична общинска собственост за минерални води.

Допустимо ли е да кандидатстваме за реконструкция на баня за минерална вода в селото, където се намира източника на минерала вода?

В чл. 3 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите разходи за СМР, а именно за ремонтни дейности/ подмяна/ разширяване/ изграждане на инфраструктура - публична общинска собственост за минерални води, както и за инфраструктурата за минерални води – публична държавна собственост, за която общините имат задължение за поддръжка, произтичащо от Закона за водите и съгласно Решенията на Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на находище на минерална вода – ИДС, по реда на § 133 от ПЗР (Преходни и Заключителни Разпоредби) на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, в т.ч., но не само:

 • водопреносна и водоразпределителна мрежа за минерални води, в т.ч. помпени станции и др.
 • топлообменници; събирателни резервоари, водомерни и каптажни разпределителни шахти за минералната вода преди подаването й към водоползвателите; оборудването за експлоатация (помпа); оборудване на водовземното съоръжение с водомер, манометър, термометър и др.; ремонт на устиевото оборудване на водовземното съоръжение и др. подобни; малки съоръжения и инсталации за обществено ползване.

Реконструкцията на самите сгради на съоръженията не попадат в обсега на програмата.

Допустимо ли е да кандидатстваме за подмяна на довеждащата инфраструктура (тръбите) до центъра на селото, където е банята с минерални води?

В чл. 3 ал. 2 от Оперативното ръководство (ОР) са определени допустимите разходи за СМР, а именно за ремонтни дейности/ подмяна/ разширяване/ изграждане на инфраструктура - публична общинска собственост за минерални води..... в т.ч., но не само:

 • водопреносна и водоразпределителна мрежа за минерални води, в т.ч. помпени станции и др.
Каква възвръщаемост се очаква да представи бизнес плана, за да бъде успешен проекта?

Приложение 3.6 (Бизнес план за управление на находището) е задължителен документ към Формуляра за кандидатстване. Той представя вижданията на бенефициера за бъдещето след реализацията на инвестицията. Успехът на даден проект зависи както от предварително заложените изходни икономически параметри, така и от сложността на инвестицията и социално- икономическата ситуация на населеното място/община/регион.

Възможно ли е допълнителното финансиране от името на бенефициента да бъде с безлихвен заем от Jessica?

Чл.2, ал. 2 (Бенефициери и размер на финансиране) от ОР определя допустимите кандидати и размера на предвидената субсидия - Безвъзмездната субсидия по Пилотната схема на ИПМВ е в размер, равен на сбора от сумата, представляваща 50% от стойността на инвестиционния проект и сумата, представляваща разходите за покриване на лихвите по кредити за реализацията на проекта. В допълнение трябва да се има предвид, че Приложение 3.3 (Декларация за избягване на дублирането на финансиране) е задължителен документ към Формуляра за кандидатстване.

Програмата няма изисквания относно източника на съфинансиране.

Възможно ли е като документ за осигурено съфинансиране да се представи един от двата документа: Декларация от кмета на общината за осигурено съфинансиране (свободен текст) или Проект на договор за кредит, или е необходимо да бъдат представени и двата документа?

Приложението за осигурено съфинансиране е задължителен документ към Формуляра за кандидатстване. На етап кандидатстване може да се представи един документ: Декларация от кмета на общината за осигурено съфинансиране (свободен текст), проект на договор за кредит или друг документ ако е приложимо.

Ако като документ за осигурено съфинансиране се представи проект на договор за кредит между общината и търговска банка, следва ли този проект на договор да е одобрен под някаква форма от двете страни? Ако отговорът на въпросът е положителен, то има ли някакво изискване каква да бъде тази форма на предварително одобрение?

Приложението за осигурено съфинансиране е задължителен документ към Формуляра за кандидатстване. На етап кандидатстване може да се представи един документ: Декларация от кмета на общината за осигурено съфинансиране (свободен текст), проект на договор за кредит или друг документ ако е приложимо.

В резултат на искане за съгласуване на изготвеният работен проект, РИОСВ е разпоредил извършването на Екологична оценка, която ще отнеме време - приблизително 3 месеца (процедурата вече е стартирана), което от своя страна означава, че за изготвения инвестиционен проект, не може да бъде издадено разрешение за строеж, преди приключване на процедурата по ЕО. В тази връзка въпросът ни е: Възможно ли е внасяенето на готовият инвестиционен проетк в едно с заявлението за екологична оценка и допълването му с влязло в сила разрешение за строеж след неговото издаване, което се очаква да се случи през февруари 2017 г.?

Готовите инвестиционни проекти трябва да се внесат в срока на поканата (16 декември 2016, тогава стартира и оценката на получените проектни предложения). За да се ползва едно находище, съответно за да се изпълняват СМР, ЕО трябва да е извършена. Комисията за оценка ще вземе решение относно проектни предложения, в които съответните документи не са представени, но са представени доказателства за стартирана процедура за тяхното издаване.