Mobile top bar text

Дълг срещу околна среда

EcoFund-DFE-pin@2x

В момента не се приемат проектни предложения по програмата!

ПРЕГЛЕД

През 1994 г. Правителството на Република България заявява интереса си за осъществяване на суапова сделка „Дълг срещу околна среда“ в контекста на преговорите си с Парижкия клуб за преструктуриране на външния дълг на България.

Декларацията на Правителството е подкрепена от Световна банка и скоро след това е предложен модел за сключване на суапова сделка по дълга. През февруари 1995 г. Правителството на Конфедерация Швейцария предлага сключването на двустранно суапово споразумение, а през март се провеждат преговорите между двете страни. Преговорите завършват успешно през април с подписването на Протокол. Споразумението се сключва официално на 25 октомври 1995 г., по време на Третата министерска конференция „Околна среда за Европа” в София.
Съгласно условията на Споразумението „Дълг срещу околна среда”, 20% от официално гарантирания търговски дълг към Швейцария, възлизащ на 23 544 000 CHF (споразумението предвижда и преобразуване на лихвите по частта от дълга. Общата стойност само на плащанията по дълга възлиза на 20 249 673 CHF), следва да се изплатят от държавния бюджет на осем равни шестмесечни вноски в български лева, по курса на БНБ в деня на плащането.
Първото частично плащане е извършено на 31 март 1996г., а последният транш е преведен на 30 септември 1999г.
СТАТИСТИКИ

Общо 100 проекти са финансирани от НДЕФ. Общата сума на одобреното финансиране възлиза на 26 548 665 лв., като средно 19% от общата стойност на проекта е финансирана от НДЕФ.

Финансирани от ДСОС проекти по направления

>Финансирани от ДСОС проекти по направления

Chart legend color red Почистване на стари замърсявания
Chart legend color light blue Намаляване на замърсяването на въздуха
Chart legend color blue Предпазване на водите от замърсяване
Chart legend color green Защита на биоразнообразието

Финансирани от ДСОС проекти по бенефициенти

Финансирани от ДСОС проекти по бенефициенти

Chart legend color orange Общини
Chart legend color light blue Компании
Chart legend color green Институции
Chart legend color blue БАН и други

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Успешно завършване на суаповото споразумение “Дълг срещу Околна среда” между България и Швейцария

15 години НДЕФ

Намаляване замърсяването на въздуха

Газифициране на

общински сгради
 • Детски градини – 77;
 • Училища – 80;
 • Болници и медицински центрове – 10;
 • Читалища – 3;
 • Общежития – 4;
 • Социални центрове за деца и възрастни хора – 4;
 • Други общински сгради – 23.

Инсталирани инсталации за очистване на газове – 2
Инсталирани нискоазотни горелки за енергийни котли – 3

Ликвидиране на стари замърсявания

Общо

м³ премахнат боклук
 • От регламентирани депа в 26 села и 10 града;
 • От негламентирани депа в 157 села, 5 квартала и 4 месности.

В рамките на Програма ДСОС са закрити и рекултивирани стари сметища в 17 общини.

Опазване на биологичното разнообразие

6 екопътеки с обща дължина

метра
 • В национални паркове – 3;
 • В природни паркове – 2;
 • В защитени месности – 1;
 • Реинтродукция на балканска дива коза – 4;
 • Възстановяване на природни местообитания – 4;
 • Възстановяване на водни екосистеми – 2;
 • Други – 3;
 • Научни изследвания – 3.

Опазване чистотата на водите

Реализирани са общо 15 проекти са за опазване чистотата на водите – 8 в басейна на Черно море и 7 в този на река Дунав. Извършени са следните дейности:

 • Изграждане на помпена станция за отпадни – 1;
 • Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води – 2;
 • Изграждане на колектори за отпадни води – 12.

 

Финансирани проекти

Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again